ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

Smart Phone & Tablet ผ่่อนได้สบายใจ 0% กับ Sabaijai On Call By GSB

Smart Phone & Tablet ผ่่อนได้สบายใจ 0%25 กับ Sabaijai On Call By GSB

ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

• เมื่อผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินตามประเภทรายการใช้จ่ายที่ธนาคารกำหนดผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตรผ่านทาง GSB Credit Card Call Center เท่านั้น
• หมายเลขโทรศัพท์ตามประเภทบัตร ดังนี้
         • ประเภทบัตร Premium และ Precious Call Center 0 2299 8888
         • ประเภทบัตร Prestigeและ World Elite Call Center 0 2299 9999
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ยอดใช้จ่ายที่สามารถใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนต้องเป็นยอดใช้จ่ายระหว่าง10,000– 60,000 บาท/เซลล์สลิปเท่านั้น สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยดังนี้
         • อัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับรายการผ่อนชำระ 3 เดือน หรือ 6 เดือน
         • อัตราดอกเบี้ย 0.49% สำหรับรายการผ่อนชำระ 10 เดือน
เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดมือถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยธนาคารจะยึดตาม MCCCodeร้านค้าที่ VISAและ Master Card กำหนดดังนี้ MCCCode:4812, 4816, 5045,5732 และ 5734 เท่านั้น 
ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง GSB Credit Card Call Centerล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตรโดยจะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้นในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการตามที่ต้องการเช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน
ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSBReward Point
ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้ 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ 
หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนดธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด