ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ออมสินช่วยคุณ ให้ชะลอการชำระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสด

เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ธนาคารออมสินได้มีมาตรการชะลอการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดีไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี โดยชะลอการชำระหนี้สูงสุด 3 รอบบัญชีอัตโนมัติ วันสรุปยอดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563


ชะลอชำระบตรเครดตและสนเชอบตรเงนสด-3-CreatOutline-01.jpg
 

มาตรการชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)


▪ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสินที่มีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน
 
ประเภท วันสรุปรอบบัญชี จำนวนรอบบัญชีที่ได้รับการชะลอการชำระหนี้
บัตรเครดิต 10 ไม่เกิน 2 รอบบัญชี
18, 20, 25 และวันสิ้นเดือน ไม่เกิน 3 รอบบัญชี
สินเชื่อบัตรเงินสด 16 ไม่เกิน 3 รอบบัญชี
 
 ▪ ชะลอการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้
▪ ในระหว่างที่ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการชะลอการชำระหนี้ภาระสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ธนาคารยังคงคิดอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการใช้จ่ายของลูกค้าตามปกติ
▪ กรณีที่ลูกค้าเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ (Sabaijai On Call) สามารถเข้าร่วมมาตรการได้แต่เมื่อสิ้นสุดมาตรการลูกค้าจะต้องจ่ายยอดผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังตามจำนวนรอบบัญชีที่ลูกค้าชะลอการชำระหนี้
▪ ชะลอการชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม ค่าจัดการ และค่าบริการอื่นๆ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563
▪ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลามาตรการชะลอเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่การติดตามทวงถาม ค่าจัดการและค่าบริการอื่นๆ ตามปกติ
▪ ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระดังกล่าวได้
▪ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2299 8888
 

Q&A : มาตรการชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

Q: คุณสมบัติของลูกค้าที่จะได้เข้าร่วมมาตรการชะลอการชำระหนี้เป็นอย่างไร
A: 1. ลูกค้าที่ไม่มีสถานะบัญชีไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน (NPLs)
    2. ลูกค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance
Q: ลูกค้าที่จะเข้าร่วมชะลอการชำระหนี้จะต้องแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการนี้หรือไม่
A: ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์มายังธนาคาร ธนาคารจะชะลอการชำระหนี้โดยอัตโนมัติ และลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน
Q: ระยะเวลามาตรการชะลอการชำระหนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่เมื่อไร ถึงเมื่อไร
A: ระยะเวลามาตรการเริ่มตั้งแต่ 16 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
Q: มาตรการชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดได้กี่รอบบัญชี
A:
  
ประเภท วันสรุปรอบบัญชี จำนวนรอบบัญชีที่ได้รับการชะลอการชำระหนี้
บัตรเครดิต 10 ไม่เกิน 2 รอบบัญชี
18, 20, 25 และวันสิ้นเดือน ไม่เกิน 3 รอบบัญชี
สินเชื่อบัตรเงินสด 16 ไม่เกิน 3 รอบบัญชีQ: ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ สถานะบัญชีจะเป็นสถานะใด
A: ณ วันที่เข้าร่วมบัญชีเป็นสถานะใด วันที่สิ้นสุดมาตรการจะคงสถานะบัญชีเดิม เช่น ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการมีสถานะบัญชีสินเชื่อเกิน 90 วัน ณ วันที่สิ้นสุดมาตรการยังคงเป็นสถานะเดิม      
Q: หากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือต้องทำอย่างไร  
A: ลูกค้าสามารถชำระยอดหนี้ได้ตามปกติ ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดที่ชำระได้ใน Statement ที่ธนาคารส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือผ่าน Mobile Application GSB PAY และ MyMo