ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการออนไลน์

MyMo MyFund

        บริการ MyFund ผ่าน Mobile Banking (MyMo) : เป็นการให้บริการธุรกรรมกองทุน ซึ่งผู้ใช้บริการฯ สามารถเลือกทำธุรกรรม ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีกทั้งผู้ใช้บริการฯ สามารถทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คำแนะนำสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้ตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขา

MyMo MyFund

MyMo MyFund

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

- ลูกค้าที่ใช้บริการ MyMo Application
- มีสัญชาติไทย และอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 

การเปิดบัญชีกองทุน

- เปิดบัญชีกองทุน MyMo MyFund กับพนักงานผู้แนะนำการลงทุน ด้วยเครื่องให้บริการ Smart Device (SUMO) ได้ทุกสาขา
- เปิดบัญชีกองทุน MyMo MyFund ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 

กำหนดวันเปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
 

ช่วงเวลาในการให้บริการ

- เปิดบัญชีกองทุน MyMo MyFund ให้บริการตามเวลาที่สาขาเปิดทำการ
- การส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน MyMo MyFund สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชม.
     - รายการคำสั่งซื้อ ที่ส่งก่อนเวลา 15.30 น.จะมีผล ณ วันทำรายการ
     - รายการคำสั่งซื้อ ที่ส่งหลังเวลา 15.30 น.จะมีผลในวันทำการถัดไป
- การส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่าน MyMo MyFund สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชม.
     - รายการคำสั่งขาย ที่ส่งก่อนเวลา 15.00 น.จะมีผล ณ วันทำรายการ
     - รายการคำสั่งขาย ที่ส่งหลังเวลา 15.00 น.จะมีผลในวันทำการถัดไป
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน(ปัจจุบัน ธนาคารยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบน MyMo MyFund)
    ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการให้บริการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน
 

จำนวนเงินขั้นต่ำ/สูงสุด

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุน
 

อัตราค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกองทุน
 

บัญชีชำระเงินสำหรับซื้อหน่วยลงทุน

ได้ทุกบัญชีที่แสดงบน MyMo Application ทั้งนี้ต้องเป็นบัญชีของตนเองเท่านั้น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
 

บัญชีรับเงินขายคืน/ปันผล

สามารถเลือกบัญชีรับเงินขายคืน/ปันผล ได้ 1 บัญชีจาก 4 ประเภท  ดังนี้
- บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
- บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ออมเงิน ออมธรรม 
- บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ 
- หรือ บัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากในชื่อของตนเอง โดยไม่เป็นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือไม่เป็นบัญชีร่วม
 
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 
---------------------------------------------
 

กองทุนที่น่าสนใจ :

 
 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 

• หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ  

• คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 

• คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ