ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
MyMo My Agent

MyMo My Agent ฝากง่าย ถอนไว 24 ชั่วโมง

MyMo My Agent ฝากง่าย ถอนไว 24 ชั่วโมง
MyMo My Agent ฝากง่าย ถอนไว 24 ชั่วโมง
MyMo My Agent ฝากง่าย ถอนไว 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด Application MyMo by GSB


img-appstroe.png                             android-app.jpg
 


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ My Agent

 
     ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ My Agentนี้ ใช้บังคับระหว่างธนาคารออมสิน ซึ่งต่อไปนี้เรียกกว่า “ธนาคาร” กับผู้ที่ธนาคารอนุมัติให้เป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ My Agentตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารกำหนด และตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ ดังต่อไปนี้
 
1. บริการ My Agentหมายถึง บริการรับฝากเงินหรือถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกหรือกระแสรายวันที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นบัญชีหลัก (Main Account) ในการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารโดยทำรายการผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) ณ จุดให้บริการของตัวแทนของธนาคาร
 
2. ตัวแทนของธนาคาร หมายถึงนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่ธนาคารแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับฝากเงิน รับถอนเงินและ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ตามที่ธนาคารกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแทนธนาคาร
 
3. การใช้บริการ My Agentกับบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้เฉพาะการฝากเงินเท่านั้น
 
4. ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) ในเมนู My Agent ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนดโดยผู้ใช้บริการจะได้รับบาร์โค้ด/QR Code เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำรายการฝากเงินหรือถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารออมสิน ผ่านตัวแทนของธนาคาร ณ จุดให้บริการของตัวแทนของธนาคาร
 
5. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาบาร์โค้ด/QR Code ที่ได้จากการทำรายการผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) ในเมนู My Agent ไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้ในการฝากเงินหรือถอนเงินกับตัวแทนของธนาคาร ตามขั้นตอนและวิธีการที่ตัวแทนของธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บาร์โค้ด/QR Code ดังกล่าว ภายใน 2 นาที นับจากที่ผู้ใช้บริการได้รับบาร์โค้ด/QR Code และ/หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บาร์โค้ด/QR Code จะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ บาร์โค้ด/QR Code จะสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้งต่อการทำรายการฝากเงินหรือถอนเงินเท่านั้น ไม่สามารถใช้บาร์โค้ด/QR Code ซ้ำกับรายการฝากเงินหรือถอนเงินเดิมได้
 
6. จำนวนเงินที่ฝากหรือถอนจะเข้าบัญชีเงินฝากหรือหักจากบัญชีเงินฝากทันทีเมื่อผู้ใช้บริการยืนยันการทำรายการที่จุดให้บริการของตัวแทนของธนาคารโดยผู้ใช้บริการสามารถทราบผลการฝากหรือถอนเงินได้จาก Statement หรือ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Message Alert) บนบริการMobile Banking (MyMo)
 
7. วงเงินให้บริการรับฝากเงินไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/วันและบริการถอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/วัน หรือจนกว่าจะมีการกำหนดเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) หรือช่องทางอื่นในรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
 
8. การทำรายการฝากเงินหรือถอนเงินหลังเวลา 23.00 น. จะถือเป็นการทำรายการในวันถัดไป ทั้งนี้ กรณีการฝากเงินจำนวนเงินฝากดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยในวันถัดไป
 
9. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ My Agent ตามอัตราและเงื่อนไขที่ตัวแทนของธนาคารกำหนด ดังนี้
     9.1  ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน ตัวแทนของธนาคารจะเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการซึ่งจะถูกหักจากยอดรายการฝากเงิน โดยเงินจะเข้าบัญชีตามยอดฝากสุทธิที่หักค่าธรรมเนียมแล้ว
     9.2  ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ตัวแทนของธนาคารจะเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการซึ่งจะรวมอยู่ในยอดรายการถอนเงิน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับเงินถอนสุทธิที่หักค่าธรรมเนียมแล้ว และเงินจะถูกหักจากบัญชีเป็นยอดรายการถอนที่รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
 
10. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการฝากเงินหรือถอนเงินจากบริการ My Agentหากมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าการเข้าใช้บริการ My Agent นั้นสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 
11. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายการในหลักฐานการฝากหรือถอนเงินซึ่งตัวแทนของธนาคารเป็นผู้ออกให้กับผู้ใช้บริการให้ตรงกับยอดเงินฝากหรือถอน และต้องตรวจนับเงินกรณีการถอนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการต้องโต้แย้งต่อตัวแทนของธนาคารทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจะยึดถือตามข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากตัวแทนของธนาคารเท่านั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่หลักฐานการฝากหรือถอนเงินไม่ถูกต้องหรือจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้รับจากตัวแทนของธนาคารไม่ถูกต้องแต่อย่างใด
 
12. กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือได้รับแจ้งข้อมูลผิดพลาดจากผู้ใช้บริการ ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการทำรายการ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคาร
 
13. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการMy Agent อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และหลักเกณฑ์การใช้บริการ หรือข้อตกลงเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับบริการ My Agentธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) หรือช่องทางอื่นในรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
 
14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการ My Agentโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ธนาคารถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อมูลบริการที่แสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ธนาคารที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีเพิ่มขึ้นต่อไปภายหน้าถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ My Agentกรณีที่ข้อความหรือเนื้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ขัดแย้งกันผู้ใช้บริการจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของธนาคาร และคำวินิจฉัยดังกล่าวของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยความสูญเสียใด ทั้งสิ้นจากธนาคาร
 
15. ข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ My Agentให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
 
ผู้ใช้บริการได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ My Agentเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันและรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว รวมทั้งตกลงยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการและหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น