มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 
 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน    
 • คู่มือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
  18.2 MB
 • ผังกระบวนสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ
  123 kB
 • ผังกระบวนการสินเชื่อธุรกิจ SMEs
  325 kB
 • ผังกระบวนการสินเชื่อธนาคารประชาชน
  189 kB
 • ผังกระบวนการสินเชื่อเคหะ
  192 kB
 • แผนผังระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
  234 kB
 • กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า VOC
  662 kB
 • ระยะเวลาการยืนยันการรับเรื่องจากช่องทางรับฟังเสียงลูกค้า
  45 kB