ออมสินสีขาว

 

          ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสังคม”
          ธนาคารจึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้
 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน