ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ธนาคารออมสิน


 

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป็นเวลา 6 เดือน


เพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อัตโนมัติ ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


 
 

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน และไม่เป็น NPL 
เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน (ลูกค้าสินเชื่อบุคคล, สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาทและลูกค้าสินเชื่อSMEs ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท)

 


สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพมีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่ สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น   

- สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ
 


  • สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)
    เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  • ออมสินช่วยคุณ ให้ชะลอการชำระหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสด
    เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ธนาคารออมสินได้มีมาตรการชะลอการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดีไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี โดยชะลอการชำระหนี้สูงสุด 3 รอบบัญชีอัตโนมัติ วันสรุปยอดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563


 
ธนาคารออมสิน กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมจัดทำแอลกอฮอล์เจล ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานราชการที่ติดต่อใกล้ชิดกับประชาชน         

 
  •