ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
โปรโมชั่น

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเพื่อคนไทย

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเพื่อคนไทย

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุ 65 ปีขึ้นไป (นับตามปีพุทธศักราช)
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

      จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับผู้ฝากทั่วไป
      ตามประกาศของธนาคาร โดยไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

   

  การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์และบัญชีร่วม
 •  

  การฝากเงินและการถอนเงิน

      เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียก ตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงิน
      วงเงินฝาก และการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากในธุรกิจของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของช่องทาง
      ที่ใช้บริการ

   

  การคำนวณดอกเบี้ยและการลงรับดอกเบี้ยเงินฝาก

 • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 • ลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี หรือเมื่อปิดบัญชี
 •  

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ

 • ไม่เรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • กรณีสมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน สามารถสมัครได้เฉพาะบัตรออมสิน เดบิต เบสิค
 • โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณี บัตรหมดอายุ
   
  กำหนดระยะเวลาการเปิดรับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป