ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก 

 • ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสถานการณ์ แนวโน้มเศรษฐกิจระดับมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและตลาดการเงินในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ และการเงินต่างประเทศในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการและอื่น ๆ ที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของธนาคาร ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน ที่คาดว่าจะส่งผล กระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม

 • เศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economy) จัดทำดัชนีบ่งชี้ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจฐานราก ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจฐานราก และการวิจัยเชิงลึก เช่น พฤติกรรม การหารายได้ การออม การใช้จ่าย การก่อหนี้ เป็นต้น รวมทั้งรายงานภาวะเศรษฐกิจฐานราก และการวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue)


  รายละเอยด-btn.png
 • เศรษฐกิจมหภาค (Macro Economics) วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ และประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย แนวโน้มตัวชี้วัดหลักทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ภาวะตลาดการเงินในและต่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบสำคัญที่จะเกิดกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นรายเดือน รายไตรมาส
  รายครึ่งปี รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) 

   
  รายละเอยด-btn-(1).png
 • เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Sector) วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจ ที่อยู่ในภาคการผลิต การค้า และบริการ เพื่อค้นหาดาวเด่น ดาวร่วง ฯลฯ วิจัยเชิงลึกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม   หาธุรกิจเป้าหมายเพื่อศึกษาโครงสร้างและโอกาส ทางธุรกิจ เป็นรายเดือน รายไตรมาส รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นร้อน(Hot Issue) 

   
  รายละเอยด-btn-(1).png