ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน 
เป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน และพัฒนาต่อยอดให้เด็กมีนิสัยรักการออม
 
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน มีธนาคารโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 973 แห่ง จำนวนบัญชีกว่า 2 ล้านบัญชี และเงินออมสะสมทั้งหมดกว่า 945 ล้านบาท