ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคม

“การที่ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคม มีบทบาทสนับสนุนประชาชน ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้ประชาชน ชุมชน สังคมที่เข้มแข็ง สามารถเกื้อกูลธุรกิจของธนาคาร ออมสินควบคู่กันไปด้วย”
 จากปีที่ ๙๙ เข้าสู่ปีที่ ๑๐๒


ธนาคารออมสินกับการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล การดำเนินงานตามพันธกิจ ๔ ด้านหลัก ทั้งในด้านการออม การลงทุนและการพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานตามค่านิยมองค์กร ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งธนาคารต้องมีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังมีประเด็นท้าทายที่สำคัญ คือ การก้าวเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นระบบการประเมินผลที่เน้นการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ การสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร
 
โดยการดำเนินงานทั้ง 4 ด้านนั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการ และความจำเป็นของ 3 กลุ่มหลักคือ


ลูกค้า (Stakeholders Interest)

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักของธนาคาร ให้รับรู้ เข้าใจ และ ตระหนักถึงสิ่งที่ธนาคาร
 

mission-01-(1).png

 
การดำเนินงานภายในองค์กร (In-House Interest)
 
นับตั้งแต่การสร้างสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานที่ดี การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม สวัสดิการต่างๆ ที่ธนาคารให้แก่พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 
mission-02-(1).png
 

การดำเนินงานภายนอกองค์กร (Public Relation Interest)

 
mission-03-(1).png
 
การดำเนินโครงการที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารออมสินกับลูกค้าและคู่ค้าต่างๆ เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของธนาคาร ตลอดจนสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม เยาวชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม