ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการประกวดนักเรียนและโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

jariyatam-01.png
 
             เนื่องจากในปี ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันเทิดพระเกียรติเพื่อสนองแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง “คุณธรรม”เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในเงื่อนไขของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารออมสินจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ซึ่งปี ๒๕๕๘ นับเป็นปีที่ ๙ ในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประกวดสถานศึกษาและนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลุ่มประเภทการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณเป็นรางวัลและค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙
 
 
 
jariyatam-02-(1).png
 
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จำนวน 44 แห่ง และนักเรียนที่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น จำนวน 110 คน
 

jariyatam-04.png