ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชน

ธนาคารออมสินเปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภูมิภาค ให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าในทุกสิ้นเดือน
เพื่อส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าธนาคารประชาชนรายเดี่ยว หรือกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร้านค้าจากผู้ประกอบการรายย่อย หน่วยงานสาธารณกุศลและหน่วยงานพันธมิตร มาจำหน่ายสินค้า โดยในแต่ละเดือนของการจัดตลาดนัดฯ สามารถรองรับร้านค้าในการมาจำหน่ายโดยประมาณเดือนละกว่า
100 ร้านค้า
 
ณ สิ้นปี 2555

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดออมสินสินค้าชุมชน ทั้งในพื้นที่สำนักงานใหญ่และภูมิภาค โดยจัดที่สำนักงานใหญ่ 16 ครั้ง ร้านค้าที่เข้าร่วมประมาณ 1,400 ร้าน ภูมิภาค 115 ครั้ง ร้านค้าที่เข้าร่วมประมาณ 6,000 ร้าน รวมจัดงานตลาดทั้งสิ้น 131 ครั้ง ร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 7,400 ร้าน มีเงินหมุนเวียนในการจำหน่ายสินค้ากว่า 90 ล้านบาท