ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมจัดมหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและฝึกอบรมอาชีพ

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพลูกค้าธนาคารในการประกอบอาชีพ รวมถึงสร้างรายได้ลดรายจ่าย
ให้กับตนเองและครอบครัว มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ธนาคารออมสินจึงเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เน้นการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น และมีต้นทุนเริ่มต้นในการประกอบการที่ไม่สูงนัก เมื่อฝึกอบรมแล้วสามารถนำไปเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
 
vocational-training-01.png
 
ณ สิ้นปี 2555
 
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งหมด 113 หลักสูตร จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 2,968 คน

 
vocational-training-02.png
vocational-training-03.png
vocational-training-04.png