ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ออมสินลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังพา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้ร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯภาคใต้ ๑๕ จังหวัดเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการครองชีพตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านตามนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนอย่างเป็นระบบ ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้มอบสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาค ๑๘ จำนวน ๑,๓๑๑กองทุน เป็นเงิน ๑,๓๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินครบกำหนด เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว แบบทรัพย์มั่นคง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ธนาคารออมสินภาค ๑๘ จำนวน ๓๒๖ ราย เป็นเงิน ๑,๙๖๖,๒๐๐ บาท