ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

เครื่องหมายมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

LOGO-Foundation-(1).png

เครื่องหมายของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมเครื่องหมายของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม คือ เป็นรูปต้นไทร (ลายเส้น) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารออมสิน อันหมายถึงความมั่นคงและร่มเย็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ :-
 

 
 
·    1. ส่งเสริม สนับสนุน อุปนิสัย และพฤติกรรมการออมในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้น้อย
·    2. สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการศึกษา และสุขภาอนามัย
·    3. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาคม ประชาสังคม การรวมพลังสร้างสรรค์ของคนในชาติ เพื่อการพัฒนาสังคม
·    4.  สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
·    5. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การอนุรักษ์และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาติ
·    6. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ลูกค้าธนาคารออมสินและประชาชนเพื่อการพัฒนาสังคม
·    7. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย
·    8. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมในทุกระดับรวมทั้งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา

 

และดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาในส่วนของภารกิจช่วยเหลือสังคมต่างๆนั้น เช่น

  •  
การบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงที่จังหวัดนราธิวาส 13 โรงเรียน
การทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยการพิมพ์หนังสืออักขาตาโร ตถาคตา 84,000 พระธรรมขันธ์ จำนวน 100,000 เล่ม
การช่วยเหลือด้านสังคม มนุษยธรรมต่างๆ เช่น
1. มอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เนื่องจากรถยนต์ชนกับรถยนต์ธนาคารจำนวน 
    50,000 บาท และให้ทุนการศึกษา ปีละ 10,000 บาท จนกว่าจะเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อาคารที่พักอาศัยชำรุด เหตุเกิดจากการก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาโพธาราม
    แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่รับผิดชอบและทิ้งงาน จำนวน 110,400 บาท