Untitled-1.jpg
ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

 

ธนาคารออมสินกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ในรอบปี 2552 ธนาคารออมสินยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของธนาคารออมสินที่ยึดมั่นดำเนินงาน ตามพันธกิจที่มีต่อลูกค้า ชุมชน และสังคมอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลบริการดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

 

ทั้งนี้ธนาคารได้วางกรอบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้  

 
principle-(1).jpg

“ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการทำงานทั้งในฐานะธนาคารเพื่อประชาชนทุกระดับ การเป็นสถาบันที่ดูแลสังคม ชุมชน เยาวชน พนักงานและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคซึ่งถือได้ว่า เป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของธนาคารออมสิน โดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 90 ปี ธนาคารออมสินได้มี การดำเนินงานที่คำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility: CSR) ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้กิจกรรมและโครงการสำคัญต่างๆ ร่วมไปกับการสร้าง ความสมดุลในการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance: CG) และการมุ่งเน้นเป็นสถาบัน ทางการเงินที่มั่นคง (Secure Financial Institution: SFI) เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการเชื่อมโยง สังคมที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป”