ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน     ธนาคารออมสินให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานภายใต้หลักกฏหมายและมาตรฐานต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งปลูกฝังจิตสาธรณะให้พนักงานทุกคนตามแนวคิดที่ว่า “ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ธุรกิจ (CSR after process) ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและหน่วยงานกำกับ ดูแล คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ลูกค้า เยาวชน ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง และ ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ สังคม ISO 26000 ขององค์การระหว่างประเทศ ครอบคลุมผลกระทบ 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 
แผนผังแสดงแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารออมสิน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม

ออมสินสร้างโลกสีชมพู
  
     เพื่อให้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคารออมสินทุกคน ได้นำแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคาร เพื่อสังคม มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่ครอบคลุมผลกระทบ 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
 
ด้านเศรษฐกิจ
 1. 1.  ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพนำไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
 2. 2.  หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางงผลประโยชน์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
 3. 3.  ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
 4. 4.  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs ด้วยการให้ความรู้ และสนับสนุนเงินทุน
 5. 5.  การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
 6. 6.  มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
 7. 7.  ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 

ด้านสังคม

 1. 1.  ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
 2. 2.  ให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจมีส่วนร่วมในการดำเนิน
 3. 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม
 4. 4.  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม
 5. 5.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการร่วมคิด ร่วมทำร่วมกันดูแลรักษา
 6. 6.  ส่งเสริมการทำความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
 7. 7.  ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน
 8. 8.  การพัฒนาชุมชนรอบรั้วออมสิน
 9. 9.  การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างสังคมที่ดี
 10. 10.  การดำเนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
 11. 11.  นโยบายและกระบวนการทำงานที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 12. 12.  ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อพนักงาน/ลูกจ้าง ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม

 1. 1.  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. 2.  สร้างและส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
 3. 3.  ดำเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-Efficiency)
 4. 4.  สร้างความตระหนักให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
 

 
นโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้บริหารและพนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้