บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Xpress Money

ซึ่งมีบริการ 2 ประเภท คือ บริการรับเงินสด และบริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน

เป็นบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ Internet ซึ่งมีบริการ 2 ประเภท คือ บริการรับเงินสด (Cash To Cash) และบริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน (Account Credit) ซึ่งจะมีทั้งบริการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก และมีจุดให้บริการ (Agent) มากกว่า 75,000 แห่ง การให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Xpress Money จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศ แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ หรือท่านที่ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

1. กรณีรับเป็นเงินสด (Cash To Cash) ผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆ เงินจะถูกส่งถึงปลายทางในเวลาอันรวดเร็ว (ประมาณ 15 - 20นาที) หลังจากทำรายการส่งเงินเสร็จ ผู้รับเงินเพียงแต่นำรหัสรับเงิน (XPIN) เป็นตัวเลข 16 หลัก พร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุมาแสดง พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มรับเงินที่สาขาของธนาคารออมสิน เมื่อธนาคารออมสินตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้รับเงินจะได้รับเป็นเงินสด โดยจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ

2. กรณีโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารออมสินหรือธนาคารอื่นๆ ซึ่งหลังจากที่ธนาคารออมสินได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ส่งเงิน ธนาคารออมสินจะฝากเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินตามที่ได้รับแจ้งภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร โดยธนาคารออมสินจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ตามประกาศอัตรค่าธรรมเนียมของธนาคาร โดยผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่ธนาคารออมสิน

หลักฐานที่ใช้ในการรับเงิน (กรณีเป็นการรับเงินสด)

  • รหัสในการรับเงิน (XPIN) ซึ่งจะเป็นตัวเลข จำนวน 16 หลัก
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับเงิน ที่ยังไม่หมดอายุ
  • ต้องติดต่อรับเงินด้วยตัวเอง ห้ามไม่ให้มีการมอบอำนาจ
  • ติดต่อรับเงินได้ที่ธนาคารออมสิน ทั่วประเทศ

หลักฐานที่ใช้ในการโอนเงินไปต่างประเทศ

กรณีเป็นคนไทย - ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ที่มีรูปถ่าย หมายเลข และยังไม่หมดอายุ

กรณีเป็นชาวต่างชาติ - ใช้หนังสือเดินทาง (passport) ที่ยังไม่หมดอายุ

เงื่อนไขในการให้บริการ

ทั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้ามาได้ไม่เกิน 150,000 บาท ต่อราย/ต่อวัน หรือไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา ส่วนกรณีโอนออกไปต่างประเทศ สามารถโอนออกไปได้ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 150,000 บาท) ต่อราย/ต่อวัน

สาขาที่เปิดให้บริการ

เปิดให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ส่ง ประเทศที่รับเงินปลายทาง โดยผู้โอนเงินเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ส่วนผู้รับเงินปลายทางไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ (ในกรณีที่รับเป็นเงินสด Cash To Cash) ส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร ผู้โอนเงินจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และอาจะถูกหักค่าธรรมเนียมในการฝากเงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทาง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารของแต่ละประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต

โทรศัพท์ 02 299 8201, 02 299 8197
หรือ 02 299 8000 ต่อ 010333, 010338

โทรสาร 02 270 1564, 02 299 8198

E-mail foreign_remittance@gsb.or.th
หรือ www.xpressmoney.com