บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

MoneyGram, Xpress Money และ SpeedSend

มีทั้งบริการโอนเงินออกไปต่างประเทศและบริการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ

ลักษณะบริการ

บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram , Xpress Money และ SpeedSend มีทั้งบริการโอนเงินออกไปต่างประเทศและบริการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นบริการที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยเงินจะถูกส่งถึงปลายทางภายในเวลา 10-15 นาที (ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของแต่ละประเทศ) ผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร โดยผู้รับเงินปลายทางจะต้องติดต่อขอรับเงินด้วยตัวเอง และจะได้รับเป็นเงินสด

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ผู้รับเงินปลายทางไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการรับเงิน
 • เป็นบริการรับ-ส่งเงินระหว่างบุคคลถึงบุคคลเท่านั้น
 • อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราค่าธรรมเนียม เป็นไปตามที่แจ้งในระบบโอนเงินของแต่ละบริษัท
 • การส่งเงินไปต่างประเทศ ผู้ส่งเงินจะต้องจ่ายเป็นเงินบาท ส่วนผู้รับเงินจะได้รับเป็นเงินสดเป็นสกุลเงินของประเทศผู้รับเงินปลายทาง
 • จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถรับ-ส่ง ได้ต่อวันสำหรับบริการโอนเงินด่วน MoneyGram และ SpeedSend คือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 300,000 บาทต่อวันต่อคน ส่วนบริการโอนเงินด่วน Xpress Money คือ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 150,000 บาทต่อวันต่อคน

เอกสารประกอบการส่งเงิน

 • กรอกแบบฟอร์มการส่งเงิน พร้อมเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะต้องยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารประกอบการโอนเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการมีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศ หนังสืออนุญาตให้ทำงานของชาวต่างชาติ เป็นต้น
 • ผู้ส่งเงินชำระเงินที่จะส่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมการส่งเงิน
 • แจ้งหมายเลขอ้างอิงหรือรหัสรับเงินให้ผู้รับเงินปลายทางทราบ

เอกสารประกอบการรับเงิน

 • กรอกแบบฟอร์มรับเงิน
 • แสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะต้องยังไม่หมดอายุ
 • แจ้งหมายเลขอ้างอิงหรือรหัสรับเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินที่จะได้รับ

สาขาที่เปิดให้บริการ

เปิดให้บริการที่ธนาคารออมสินทุกสาขา (ยกเว้นธนาคารออมสินสาขาที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา) ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา