บริการ ออมสิน Internet Banking

เปิดให้บริการด้านข้อมูลบัญชีและบริการทางการเงินแล้ว

บริการโอนเงินภายในธนาคาร
บริการโอนเงินต่างธนาคาร
บริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง
การรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) และบริการเติมเงินมือถือ (Mobile Top-up)

คุณลักษณะการให้บริการด้านข้อมูลบัญชี

การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสรุปรายการบัญชีของตนเอง (Account Summary) เช่น การตรวจสอบยอดคงเหลือ (Balance) การตรวจสอบรายการเดินบัญชีของวันนี้ (Today) การตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (History) โดยมีประเภทธุรกิจที่เปิดให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจเงินฝาก สลากออมสิน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน และธุรกิจสินเชื่อ

คุณลักษณะการให้บริการทางการเงิน

การให้บริการทางการเงิน (Financial) โดยผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้ ดังนี้

 • (1) บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร
 • (2) บริการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
 • (3) บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่าน Internet Banking
 • (4) บริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
 • (5) บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 • (6) บริการชำระสินเชื่อของตนเอง (เฉพาะไทรทองอเนกประสงค์)
 • (7) บริการชำระเงิน ในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆ เช่น บริการเติมเงิน
 • (8) สรุปบัญชีโดยรวม คือผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีได้
 • (9) เช็ค คือบริการที่ผู้ใช้สามารถทำการตรวจสอบสถานะของเช็ค
 • (10) ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดู/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
 • (11) ค่าบริการ คือรายละเอียดค่าบริการต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการ
 • ดูรายละเอียดทั้งหมด

ประเภทธุรกิจที่เปิดให้บริการ

บัญชีเงินฝาก

 • 1. เพิ่มหรือลด (Add/Remove) บัญชีเงินฝากของตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
  • เงินฝากประเภทเผื่อเรียก เผื่อเรียกพิเศษ และกระแสรายวัน สาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 10 บัญชี
  • เงินฝากประเภทประจำ สาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 5 บัญชี
 • 2. เรียกดูข้อมูลทางบัญชีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ รวมทั้งเรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เกิดขึ้นจากทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร
 • 3. การตรวจสอบสถานะเช็ค ผู้ใช้บริการสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการ และกรอกเลขที่เช็คที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งระบบงานจะแสดงสถานะของเช็ค

สลากออมสินพิเศษ

 • 1. เพิ่มหรือลด (Add/Remove) ทะเบียนสลากออมสินพิเศษของตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยกำหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถมีทะเบียนสลากสาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 5 ทะเบียน
 • 2. เรียกดูข้อมูลปัจจุบัน รายละเอียดสลากออมสินพิเศษรายฉบับในแต่ละทะเบียนสลากที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เพื่อใช้บริการประเภทสลากออมสินพิเศษ เช่น สลากออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
 • 3. แสดงสถานะสลากออมสินพิเศษ

ธุรกิจสินเชื่อ

 • 1. เพิ่มหรือลด (Add/Remove) บัญชีสินเชื่อของตนเองได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยกำหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถมีบัญชีสินเชื่อสาขาใดก็ได้ ไม่เกิน 5 บัญชี
 • 2. เรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้ รวมทั้งเรียกดูสรุปรายการทางบัญชี ณ ปัจจุบัน ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เกิดขึ้นจากทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร

การสมัครใช้บริการ และเอกสารประกอบการขอใช้บริการ

 • พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและเงื่อนไขการสมัครขอใช้บริการได้ที่ Website ของธนาคารฯ www.gsb.or.th เลือกบริการ ออมสิน Internet Banking เลือกเมนู แบบฟอร์มใบสมัคร สั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • ติดต่อขอสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อใช้เป็นบัญชีหลัก ในการเปิดใช้บริการ ออมสิน Internet Banking
 • เอกสารประกอบการขอใช้บริการ
  • ใบคำขอใช้ บริการ ออมสิน Internet Banking สำหรับบุคคลธรรมดาและข้อกำหนดเงื่อนไขการขอใช้บริการที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 1 ชุด หรือกรณีใช้บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคล และมีเลขประจำตัวประชาชนให้ใช้ร่วมกับทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้องอย่างละ 1 ชุด
  • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือเลขที่บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ที่ใช้เป็นบัญชีหลัก และสมุดบัญชีหรือทะเบียนสลากประเภทอื่น ที่สมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking พร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้องอย่างละ 1 ชุด

เอกสารอื่นๆ

คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า
  15 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง ซึ่งถือบัญชี ณ สาขาที่สมัคร เพื่อใช้เป็นบัญชีหลักในการเปิดใช้ บริการ ออมสิน Internet Banking
 • มี E-mail Address ที่สามารถติดต่อได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

วิธีการใช้บริการ

 • ผู้สมัครจะได้รับ T-PIN ทาง E-mail Address ที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ
 • เข้าใช้บริการได้ที่ Website ของธนาคารฯ www.gsb.or.th เลือกบริการ ออมสิน Internet Banking หรือ https://ib.gsb.or.th
 • การเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Log In) ให้ใช้ T-PIN ที่ได้รับทาง E-mail Address ที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกำหนด User ID และ Password เพื่อใช้ในการ Log in เข้าใช้งานในครั้งต่อไป

การคิดค่าธรรมเนียม

 • อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 • ใบคำขอใช้บริการ ออมสิน Internet Banking สำหรับบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด PDF 338 KB
 • ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล
  การใช้บริการ/ยกเลิก/ระงับการใช้บริการ ออมสิน
  Internet Banking สำหรับบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด PDF 343 KB

ติดต่อสอบถาม

หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
หน่วยบริการ Internet Banking (Contact Center)
GSB HotLine 1115
โทรศัพท์ : 0-2299-8668
โทรสาร  : 0-2299-8020
อีเมล์     : ib.office@gsb.or.th
ที่อยู่      : ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์  : www.gsb.or.th

ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยงานรับชำระเงิน

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานการใช้งาน

 • ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานการใช้งาน ระบบบริการ ออมสิน Internet Banking สำหรับผู้ใช้บริการ ดาวน์โหลด PDF 16.5 MB