อัตราค่าธรรมเนียม

เลือกประเภทอัตราค่าธรรมเนียมแก้ไขล่าสุด 6 พ.ย. 2558

ซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ - 250 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ

• ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป


การให้บริการเช็คของขวัญ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การออกเช็คของขวัญ ฉบับละ 20 บาท
2. การเรียกเก็บเงินตามเช็คของขวัญข้ามเขตสำนัก หักบัญชี กรณีจำนวนเงินตามเช็คเกินฉบับละ 2,000 บาท  
(1) ผู้ฝากทั่วไป
- ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินตามเช็ค
แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 10 บาท
(2) องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ วัด และมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว
- ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินตามเช็ค
แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 5 บาท
(3) ส่วนราชการ
- ยกเว้นให้

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป


การใช้เช็คธนาคารออมสินสำหรับผู้ฝากประเภทกระแสรายวัน ยกเว้น เช็คที่ไม่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  ฉบับละ 15 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


ผู้ฝากขอถอน เงินและขอรับเช็คแคชเชียร์สออเดอร์ หรือขอรับเป็นเช็คของธนาคารออมสิน หรือของธนาคารอื่นที่ธนาคารออมสินเป็นผู้สั่งจ่ายหรือการนำเงินสดมาแลกเช็ค ดังกล่าว

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป - ฉบับละ 20 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ - ฉบับละ 20 บาท
3. ส่วนราชการ - ยกเว้นให้

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


การให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. เช็คนอกเขตศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี หรือเช็คในเขตสำนักหักบัญชี แต่อยู่ต่างอำเภอ ไม่ว่าจะเรียกเก็บได้หรือไม่  
(1) ผู้ฝากทั่วไป
- ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินตามเช็ค ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 10 บาท
กรณีเช็คในเขตสำนักหักบัญชีแต่อยู่ต่างอำเภอการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกในแต่ละสำนักหักบัญชี
(2) องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ วัด และมูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้ว
- ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินตามเช็ค ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 5 บาท
กรณีเช็คในเขตสำนักหักบัญชีแต่อยู่ต่างอำเภอการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกในแต่ละสำนักหักบัญชี
(3) ส่วนราชการ
- ยกเว้นให้
2. เช็คต่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกเก็บได้หรือไม่ - ฉบับละ 100 บาท กรณีเรียกเก็บได้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากต่างสาขาตามข้อ การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน
3. เช็คเงินโอนจากต่างประเทศ  
(1) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีได้
- เก็บค่าธรรมเนียมการฝากต่างสาขาตามข้อ การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน
(2) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้
- รายการละ 20 บาท
4. การถอนเช็คธนาคารออมสินต่างสาขา โดยขอรับเป็นเงินสด และ/หรือฝากเข้าบัญชี  
(1) เช็คผู้ฝาก ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
 
- ถอนเพื่อรับเงินสด (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน)
- หมื่นบาทละ 10 บาท เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 10 บาท
- ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
- ยกเว้นให้
(2) เช็คผู้ฝาก ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
 
- ถอนเพื่อรับเงินสดหรือฝากเข้าบัญชี (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน)
- หมื่นบาทละ 10 บาท เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 10 บาท
(3) เช็ค CO. ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
 
- ถอนเพื่อรับเงินสดหรือขีดคร่อม & CO.(วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน)
- ยกเว้นให้
- ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
- ยกเว้นให้
(4) เช็ค CO. ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
 
- ถอนเพื่อรับเงินสด (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท/วัน)
- หมื่นบาทละ 10 บาท เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 10 บาท
- ถอนเงินเพื่อฝากเข้าบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
- หมื่นบาทละ 10 บาท เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 10 บาท
สำหรับการถอนเช็คเพื่อฝากเข้าบัญชีต่างสาขา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากต่างสาขาตามข้อ การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน หรือข้อการให้บริการสลากแล้วแต่กรณี
5. การคืนเช็ค เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  
(1) เงินในบัญชีไม่พอจ่าย
- ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 200 บาท
(2) สั่งจ่ายจากจำนวนที่มีตราสารรอเรียกเก็บเงินอยู่ โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย
- ร้อยละ 0.20 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ต้องไม่ต่ำกว่าฉบับละ 200 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป


การรับชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ในระบบ Online Payment โดยคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. รับชำระผ่านเคาน์เตอร์  
(1) การรับชำระค่าบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินทุนหมุนเวียนฯ ศภ.1-11 กสอ. และเงินทุนหมุนเวียนฯ สพค. กสอ.) การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนอาชีวศึกษา (ฌ.พ.อ.) การไฟฟ้านครหลวง ยุติธรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ การประปานครหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทียูโดมเรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนบ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพเถิน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนกวดวิชาธนพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนเซนต์แมรี่ โรงเรียนเอกอโยธยา โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ท นครศรีธรรมราช โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมสาธารณสุข แห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนกวดวิชาวีมี โรงเรียนสอนภาษาบ้านพี่หนึ่ง ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตรัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมันธยม) บริษัทปฐพีสยาม จำกัด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี บริษัท สยามธนภัทรลีสซิ่ง จำกัด บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง จำกัด วิทยาลัยทองสุข โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(2) การรับชำระค่าบริการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารของรัฐ โครงการความร่วมมือ การรับชำระเงินระหว่างธนาคารในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(3) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

(5) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด และบริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(6) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สภาวิศวกร และบริษัท สินปราณีลิสซิ่ง จำกัด
- ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(7) การรับชำระค่าบริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(8) การรับชำระค่าบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
- เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(9) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง และโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง
- เขตจังหวัดตรัง รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(10) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนระโนด โรงเรียนระโนดวิทยา และบริษัท ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด
- เขตจังหวัดสงขลา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(11) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนสตรีพัทลุง
- เขตจังหวัดพัทลุง รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(12) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
- เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(13) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
- เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(14) การรับชำระค่าบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(15) การรับชำระค่าบริการของบริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด
- เขตจังหวัดลพบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(16) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด
- เขตจังหวัดศรีสะเกษ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(17) การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหชัยราษี และบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด
- เขตจังหวัดศรีสะเกษ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(18) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท สมานมิตรรุ่งเรือง จำกัด
- เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(19) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ขูเกียรติลิสซิ่ง จำกัด
- เขตจังหวัดปัตตานี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(20) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท วชิรมอเตอร์ไบค์ จำกัด ต.อุดมทรัพย์ มอเตอร์คาร์ และบริษัท มิตรประชามอเตอร์ จำกัด
- เขตจังหวัดพิษณุโลก รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(21) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ธนะภูมิกลการ จำกัด
- เขตจังหวัดชัยภูมิ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(22) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ทีเคเอส คอนโดมิเนียม จำกัด
- เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(23) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด
- เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(24) การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์ มอเตอร์
- เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(25) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ดุสิตออโต้เซลล์ จำกัด และบริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง กระบี่ จำกัด
- เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(26) การรับชำระค่าบริการตาม (3) (5) (6) และ (7) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา การรับชำระค่าบริการตาม (8) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดขอนแก่น การรับชำระค่าบริการตาม (9) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดตรัง การรับชำระค่าบริการตาม (10) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสงขลา การรับชำระค่าบริการตาม (11) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดพัทลุง การรับชำระค่าบริการตาม (12) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกระบี่ การรับชำระค่าบริการตาม (13) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี การรับชำระค่าบริการตาม (14) และ (23) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ การรับชำระค่าบริการตาม (15) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดลพบุรี การรับชำระค่าบริการตาม (16) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกำแพงเพชร การรับชำระค่าบริการตาม (17) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดศรีสะเกษ การรับชำระค่าบริการตาม (18) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี การรับชำระค่าบริการตาม (19) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดปัตตานี การรับชำระค่าบริการตาม (20) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดพิษณุโลก การรับชำระค่าบริการตาม (21) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดชัยภูมิ การรับชำระค่าบริการตาม (22) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดขอนแก่น การรับชำระค่าบริการตาม (24) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(27) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(28) การรับชำระค่าบริการตาม (27) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 400,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 400,000 บาท
แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(29) การรับชำระค่าบริการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(30) การรับชำระค่าบริการตาม (29) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท
(31) การรับชำระเงินงวดเช่าซื้ออิสลาม และการรับชำระภาษี ของกรมสรรพากร และการรับชำระค่าบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท
(32) การรับชำระค่าบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(33) การรับชำระค่าบริการตาม (32) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน
50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท
(34) การรับชำระค่าบริการของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(35) การรับชำระค่าบริการตาม (34) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 100,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง
- ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท
(36) การให้บริการรับฝากเงินของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (จำนวนเงินรับชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ)
 
        (36.1) ตั้งแต่ 1 - 50,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
        (36.2) มากกว่า 50,000 - 100,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
        (36.3) มากกว่า 100,000 - 150,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 30 บาท
        (36.4) มากกว่า 150,000 - 200,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 40 บาท
        (36.5) มากกว่า 200,000 - 250,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 50 บาท
        (36.6) มากกว่า 250,000 - 300,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 60 บาท
        (36.7) มากกว่า 300,000 - 350,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 70 บาท
        (36.8) มากกว่า 350,000 - 400,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 80 บาท
        (36.9) มากกว่า 400,000 - 450,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 90 บาท
        (36.10) มากกว่า 450,000 - 500,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 100 บาท
(37) การรับชำระค่าบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
(37.1) การรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- ฉบับละ 150 บาท
(37.2) การรับชำระค่าบริการรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนรับรองสำเนางบการเงิน รับรองสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรับรองสำเนาทะเบียนสมาชิกของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม หอการค้า และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- แผ่นที่ 1-5 คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ตั้งแต่แผ่นที่ 6 เป็นต้นไปคิดค่าธรรมเนียม แผ่นละ 20 บาท
(38) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินรับชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ
 
        (38.1) ตั้งแต่ 1 - 100,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
        (38.2) มากกว่า 100,000 - 200,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
        (38.3) มากกว่า 200,000 - 300,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 30 บาท
        (38.4) มากกว่า 300,000 - 400,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 40 บาท
        (38.5) มากกว่า 400,000 - 500,000 บาท
- ทั่วประเทศ รายการละ 50 บาท
2. การรับชำระผ่านเครื่อง ATM โดยใช้บัตร ATM หรือบัตรออมสินวีซ่าอิเลคตรอน หรือบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน ชำระได้ไม่เกินวันละ 100,000 บาท รับชำระค่าบริการของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินทุนหมุนเวียนฯ ศภ.1-11 กสอ. และเงินทุนหมุนเวียนฯ สพค. กสอ.) บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การรับชำระภาษีของกรมสรรพากร บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด การประปานครหลวง บริษัท เจริญยิ่ง (8888) จำกัด บริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท สินปราณีลิสซิ่ง จำกัด การไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ทั่วประเทศรายการละ 10 บาท
3. การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking) - อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง (MOU) ระหว่างะนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร
4. การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) - อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานพันธมิตร

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป


การฝากถอนเงินต่างสาขาของเงินฝากออมสิน และเงินฝากกระแสรายวัน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การฝากถอนเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน - หมื่นละ 10บาท ต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
2. การฝากถอนเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน - ยกเว้นให้
3. การฝากถอนเงินต่างสาขาตาม 1. หากมิได้ถอนโดยใช้บัตร ATM ให้เรียกเก็บค่าคู่สายเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง - ครั้งละ 20 บาท
สำหรับการฝากเงินต่างสาขาโดยใช้เครื่องฝากเงินอัตโนมัติให้เรียกเก็บ ดังนี้  
(1) การฝากเงินต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งละ 20 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ฝากผ่านเครื่อง
(2) การฝากเงินต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(1) จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท
- รายการละ 50 บาท
(2) จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
- รายการละ 60 บาท
(3) จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- รายการละ 70 บาท
(4) จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
- รายการละ 80 บาท
(5)จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
- รายการละ 90 บาท
(6)จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท
- รายการละ 100 บาท
(7)จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท
- รายการละ 110 บาท
(8)จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- รายการละ 120 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป


การถอนเงินบัญชีหนึ่งนำไปฝากอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งผู้ฝากได้มอบอำนาจหรือยินยอมให้ธนาคารเป็นผู้ถอนเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป - รายการละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 20 บาท
ต่อวัน
2. รัฐวิสาหกิจ - รายการละ 10 บาทแต่ไม่เกิน 20 บาท
ต่อวัน
3. ส่วนราชการ - ยกเว้นให้

หมายเหตุ

• ทั้งนตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป


ค่าส่วนลดการรับจ่ายและโอนเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชี อรจ. - หมื่นบาทแรก 8 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 4 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 800 บาท ต่อรายการ
2. บัญชีกลาง - หมื่นบาทแรก 10 บาท ต่อรายการ หมื่นบาทต่อไป หมื่นละ 5 บาท เศษของหมื่นนับเป็นหนึ่งหมื่น ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อรายการ
3. บัญชีส่วนราชการตาม 1. - ยกเว้นให้

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


การให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง "บัตรอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า บัตรออมสิน ATM บัตรออมสิน ATM พอเพียง บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) GSB GEN CARD บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ธนาคารออกใช้ และการให้บริการทำธุรกรรมที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
(1) กรณีทำบัตรใหม่
 
(1.1) บัตรออมสิน ATM พอเพียง
- ครั้งละ 20 บาท
(1.2) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์
- ครั้งละ 100 บาท
(1.3) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์
- ครั้งละ 100 บาท
(1.4) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์
- ครั้งละ 100 บาท
(1.5) GSB GEN CARD
- ครั้งละ 250 บาท
(2) กรณีทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม หรือบัตรชำรุดเสียหาย
 
(2.1) บัตรออมสิน ATM พอเพียง
- ครั้งละ 20 บาท
(2.2) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี
มีวงเงิน (ATM LOAN) บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน
บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์
- ครั้งละ 100 บาท
(2.3) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์
- ครั้งละ 999 บาท
(2.4) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์
- ครั้งละ 599 บาท
(2.5) GSB GEN CARD
- ครั้งละ 250 บาท
2. ค่าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายปี  
(1) บัตรออมสิน ATM พอเพียง
- ปีละ 20 บาท
(2) บัตรออมสิน ATM บัตรลดหนี้ วินัยดี มีวงเงิน (ATM LOAN)
- ปีละ 200 บาท
(3) บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์
- ปีละ 200 บาท
(4) บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์
- ปีละ 999 บาท
(5) บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์
- ปีละ 599 บาท
(6) GSB GEN CARD
- ปีละ 250 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสิน โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่ใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากของสาขาในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือเป็นเขตจังหวัดเดียวกัน
(1) ถอนเงินหรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งละ 15 บาท
(3) โอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
ครั้งต่อไป คิดครั้งละ 15 บาท
(4) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(5) โอนเงินภายในธนาคาร กรณีที่บัญชีผู้โอนและบัญชีผู้รับโอน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งแรกของเดือนยกเว้นให้
ครั้งต่อไป คิดครั้งละ 15 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารอื่น โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินที่ใช้งานร่วมกับบัญชีเงินฝากของสาขาในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ถือเป็นเขตจังหวัดเดียวกัน
(1) ถอนเงินหรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น ในเขตจังหวัดเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(2) ถอนเงินหรือโอนเงินในบัตรเดียวกันที่เครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น นอกเขตจังหวัดเดียวกัน
- ครั้งละ 20 บาท
5. การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน
ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารอื่น
ในการถามยอด ถอนเงิน โอนเงินภายในบัตร ภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป
- ครั้งละ 10 บาท ทั้งนี้ การทำรายการถามยอด
ก่อนแล้วจึงถอนเงินหรือโอนเงินถือเป็นการทำรายการ 2 ครั้ง
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสิน หรือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับโอน - ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งละ 25 บาท
มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
50,000 บาท ครั้งละ 35 บาท
7. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรออมสิน วีซ่า อิเล็กตรอน บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ของธนาคารออมสิน ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ
(1) การถอนเงินสด - ครั้งละ 100 บาท
(2) การถามยอด - ครั้งละ 15 บาท
8. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ ที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM) ของธนาคารออมสิน
(1) การถอนเงินสด
 
(1) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa Plus
- ครั้งละ 200 บาท
(2) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Union Pay
- ครั้งละ 50 บาท
(3) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ Umay Plus
- ครั้งละ 13 บาท
(4) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AMERICAN EXPRESS
- ครั้งละ 13 บาท
      - บัตรในประเทศ
- ครั้งละ 20 บาท
      - บัตรต่างประเทศ
- ครั้งละ 50 บาท
(5) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ใรกลุ่ม Non Bank ได้แก่ AEON
 
      - บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ออกโดยธนาคารในประเทศ
- ครั้งละ 20 บาท
      - บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญลักษณ์ AEON ที่ลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัท AEON
- ครั้งละ 13 บาท
(6) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์)
- ครั้งละ 9 บาท
(2) การสอบถามยอดเงินคงเหลือของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด (บัตรกดเงินสดสหกรณ์)
- ครั้งละ 9 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป


การทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารสมาชิก (SFI) เฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เคร่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสินข้ามเขตจังหวัด  
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(2) โอนเงินภายในธนาคาร
- ยกเว้นให้
(3) สอบถามยอด
- ยกเว้นให้
2. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ต่างธนาคาร
(เฉพาะธนาคารสมาชิก SFI ตามประกาศนี้) ข้ามเขตจังหวัด
 
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(2) สอบถามยอด
- ยกเว้นให้
3. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ต่างธนาคาร
(เฉพาะธนาคารสมาชิก SFI ตามประกาศนี้) ในเขตจังหวัดเดียวกัน
 
(1) ถอนเงิน หรือโอนเงินภายในบัตรเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(2) สอบถามยอด
- ยกเว้นให้
4. ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ต่างธนาคาร
ข้ามเขตจังหวัด และในเขตจังหวัดเดียวกันภายในเดือนเดียวกัน ตั้งแต่ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป
- ยกเว้นให้

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป


การให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธี Direct Credit

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินเดือนฝากเข้าบัญชี  
(1) ส่วนราชการ
- รายการละ 5 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
- รายการละ 10 บาท
2. การโอนเงินอื่นใดนอกเหนือจาก 1. ผ่านธนาคารออมสิน  
(1) ส่วนราชการ
- รายการละ 10 บาท
(2) ผู้ฝากทั่วไป องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
- รายการละ 20 บาท
3. การโอนเงินนอกเหนือจาก 1. และ 2.  
(1) กรมบัญชีกลาง
- ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(2) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(4) การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(5) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(6) สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(7) กระทรวงคมนาคม
- ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
(8) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
- เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
4. การโอนเงินนอกเหนือจากข้อ 3. ผ่านฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ - เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป


การให้บริการนำเงินของส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ให้คิดค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ภาษีคืน - ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท
2. ดอกเบี้ยพันธบัตร - เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป


การขอ STATEMENT ย้อนหลัง ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลา โดยเริ่มนับจากเดือนที่ขอ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ  
(1) เงินฝากประเภทเผื่อเรียก
- เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 20 บาท
(2) เงินฝากประเภทเผื่อเรียก (พิเศษ) และเงินฝากประเภทอื่นนอกจากข้อ (1)
 
ก. ไม่เกิน 6 เดือน
- เดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท
ข. เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี
- เดือนละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท
ค. เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
- เรียกเก็บในอัตรา 300 บาท
ง. เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
- เรียกเก็บในอัตรา 400 บาท
จ. เกิน 4 ปีขึ้นไป
- เรียกเก็บในอัตรา 500 บาท
2. ส่วนราชการ - ยกเว้นให้
3. การขอ STATEMENT ย้อนหลัง โดยขอเป็นแผ่น DISKETTE หรือ TAPE  
(1) ผู้ฝากทั่วไป หรือรัฐวิสาหกิจ
- เรียกเก็บในอัตราเดือนละ 200 บาท
(2) ส่วนราชการ
- ยกเว้นให้

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมสินประเภทเผื่อเรียกที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อฝาก หรือถอนภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารออมสินครั้งสุดท้าย และมีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้คิดค่ารักษาบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชีของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนราษฎร์ และบัญชีค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 - ยกเว้นให้
2. บัญชีเงินฝากของเด็กและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี - ยกเว้นให้
3. บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับธนาคาร ซึ่งขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น บัญชีคู่โอนดอกเบี้ยหรือรางวัลสลาก บัญชีที่ใช้โอนเงินสินเชื่อ บัญชีที่ใช้โอนเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) - ยกเว้นให้
4. บัญชีประเภทอื่นนอกจาก 1. - 3. - เดือนละ 20 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมสินประเภทกระแสรายวันที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อฝากหรือถอนภายในระยะ เวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารออมสินครั้งสุดท้าย และมีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้คิดค่ารักษาบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชีของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีเบิกเงินเกินบัญชี และบัญชีคู่โอน - ยกเว้นให้
2. บัญชีประเภทอื่นนอกจาก 1. - เดือนละ 20 บาท
เมื่อหักค่ารักษาบัญชีจนมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารออมสินจะดำเนินการปิดบัญชี  

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป


การให้บริการ การออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี (ยกเว้นสมุดคู่บัญชีที่ออกต่อให้เมื่อสมุดคู่บัญชีเล่มก่อนได้ใช้เต็ม หรือชำรุด หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - เล่มละ 50 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป


การไปรับฝากเงินนอกสถานที่

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่ทำการของผู้ฝาก เฉพาะผู้ฝากที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ยกเว้น การไปรับฝากเงินกับหน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มิได้มีการทำข้อตกลงระหว่างกันไว้ให้คงเป็นไปตามที่คำสั่งกำหนด

- ครั้งละ 200 บาท สำหรับระยะทางไปและกลับระหว่างสาขาและสถานที่ทำการของผู้ฝากที่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร 

แต่ถ้าระยะทางส่วนที่เกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดเพิ่มอีกกิโลเมตรละ 10 บาท

2. การออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่ทำการของผู้ฝากเฉพาะกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก - รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป


การให้บริการสลาก

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสำหรับการออกรางวัลแต่ละครั้ง - ยกเว้นให้
2. การออกใบแทนสลาก ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย - ฉบับละ 30 บาท
3. การออกบัตร สส.2 ข ใหม่ ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย - ฉบับละ 20 บาท
4. การตัดตอนสลาก - ฉบับละ 30 บาท
5. การโอนกรรมสิทธิ์สลาก  
(1) การโอนกรรมสิทธิ์สลากต่างสาขา
- ฉบับละ 30 บาท
(2) การโอนกรรมสิทธิ์สลากภายในสาขาเดียวกัน
- ยกเว้นให้
(3) การโอนสาขาติดต่อ
- ยกเว้นให้
6. การฝากสลากประเภทพิมพ์มูลค่าบนใบสลาก  
(1) ฉบับละ 1,000 บาท
- ฉบับละ 20 บาท
(2) ฉบับละ 10,000 บาท
- ฉบับละ 50 บาท
(3) ฉบับละ 100,000 บาท
- ฉบับละ 50 บาท
(4) ฉบับละ 500,000 บาท
- ฉบับละ 50 บาท
7. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  
(1) การฝากสลาก
- ยกเว้นให้
(2) การถอนคืนกลางคัน
- หมื่นละ 10 บาท ของยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(3) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย
- หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
(4) การรับเงินรางวัล
- หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
หากเป็นสาขาที่ใช้ระบบ ONLINE ให้เรียกเก็บค่าใช้สายระบบ ONLINE เพิ่มอีกส่วนหนึ่งสำหรับรายการแต่ละประเภท ดังนี้  
(1) การฝากสลาก
- 20 บาท ต่อทะเบียน
(2) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย และถอนคืนกลางคัน
- 20 บาท ต่อทะเบียน
(3) การรับเงินถูกเลขสลากจ่ายคืน
- 20 บาท ต่อทะเบียน
8. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน - ยกเว้นให้
9. การถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขา ซึ่งต้องสอบถามข้อมูลสลากจากสาขาถือทะเบียน โดยการใช้  
(1) โทรศัพท์
- ครั้งละ 10 บาท
(2) โทรสาร หรือวิทยุสื่อสาร
- ครั้งละ 20 บาท
(3) โทรศัพท์ทางไกล
- ตามที่จ่ายจริง
10. การรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านระบบ Internet  
(1) การสมัครใช้บริการ (แรกเข้า)
- รายละ 100 บาท
(2) การจัดส่งสลาก
- ครั้งละ 20 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป


การดำเนินการออกใบแทนกรมธรรม์การฝากเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. กรณีการชำรุดหรือสูญหายเกิดจากภัยธรรมชาติหรือวินาศภัย - ยกเว้นให้
2. กรณีการชำรุดหรือสูญหายเกิดจากเหตุอื่น นอกจาก 1. - ฉบับละ 100 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. กรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ (ประเภทสินเชื่อเคหะ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจ)  
(1) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล
 
1. วงเงินขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
- รายละ 2,000 บาท
2. วงเงินขอกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
- รายละ 2,800 บาท
3. วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท
- รายละ 3,700 บาท
(2) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อธุรกิจ
- ร้อยละ 0.25 ของวงเงินขอกู้หรือวงเงิน
ขอกู้เพิ่ม ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(3) ค่าตรวจสอบสภาพที่ดินและหรืออาคาร เฉพาะกรณีที่บริษัทประเมินเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์
- ครั้งละ 800 บาท
(4) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
- ครั้งละ 800 บาท
2. กรณีบริษัทประเมินเป็นผู้ดำเนินการ  
(1) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล
 
1. วงเงินขอกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
- รายละ 2,000 บาท
2. วงเงินขอกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
- รายละ 2,800 บาท
3. วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท
- รายละ 3,700 บาท
(2) ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อธุรกิจ
- ร้อยละ 0.25 ของวงเงินขอกู้หรือวงเงิน
ขอกู้เพิ่ม ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(3) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
- ครั้งละ 800 บาท
(4) กรณีการขอกู้รายเดียว แต่หลักประกันมีมากกว่า 1 แห่ง ถ้าอยู่ในเขตอำเภอเดียวกัน ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าวอีกแหล่งละร้อยละ 50 และถ้าอยู่ต่างเขตหรือต่างอำเภอ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกแห่งละร้อยละ 100
 
(5) ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ซึ่งบริษัทประเมินจะเรียกเก็บเพิ่ม กรณีหลักทรัพย์ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หรือตั้งอยู่คนละจังหวัดกับที่ตั้งสำนักงานของบริษัทประเมิน ให้สอบถามอัตราค่าบริการจากบริษัทประเมินโดยตรง
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป


การให้สินเชื่อ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อเคหะและสินเชื่อบุคคล  
(1) การให้บริการสินเชื่อ
 
ก. วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- รายละ 500 บาท
ข. วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 2,000,000 บาท
- รายละ 1,000 บาท
ค. วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท
- รายละ 2,000 บาท
ง. วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป
- ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
- รายละ 1,000 บาท
(3) กรณีการไถ่ถอนจำนอง การปลอดจำนอง หรือจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีพนักงานต้องไปกับลูกค้าที่สำนักงานที่ดิน
- ครั้งละ 1,000 บาท
(4) กรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น หรือการไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-payment)
 
ก. สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะทั่วไป ยกเว้นสินเชื่อเคหะเพิ่มยอด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน
- ร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
ข. สำหรับลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่ดี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน
- ร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
(5) การให้บริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (กรณีทำสัญญากู้ใหม่และทบทวนการต่อายุวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี)
 
ก. วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
- 100 บาทต่อสัญญา
ข. วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท
- 150 บาทต่อสัญญา
ค. วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 5,000,000 บาท
- 200 บาทต่อสัญญา
ง. วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท
- 500 บาทต่อสัญญา
จ. วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000,001 บาทขึ้นไป
- 1,000 บาทต่อสัญญา
(6) การให้บริการสินเชื่อพันธบัตรออมสิน
- รายละ 300 บาท
(7) การให้บริการสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
 
7.1 การให้บริการสินเชื่อ
- ครั้งละ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
7.2 กรณีทบทวนการต่ออายุเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 
ก. วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
- 500 บาทต่อสัญญา
ข. วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 2,000,000 บาท
- 1,000 บาทต่อสัญญา
ค. วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท
- 2,000 บาทต่อสัญญา
ง. วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป
- ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ต่อสัญญา
2. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจ  
(1) การให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียม วิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ทุกประเภทวงเงิน
- ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของวงเงินกู้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินกู้ตั๋วสัญญา ใช้เงิน : P/N, ตั๋วแลกเงิน : B/E หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD)
- ยกเว้นให้
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
- รายละ 1,000 บาท
(3) กรณีผู้กู้ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดอายุตามสัญญา (ตลอดอายุสัญญากู้เงิน) เฉพาะประเภทวงเงินกู้ระยะยาว กรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการที่สถาบันการเงินอื่นเท่านั้น
ร้อยละ 2.00 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือ
3. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือแสดงข้อมูลทางการเงินด้านสินเชื่อ  
(1) หนังสือรับรองสินเชื่อตามความเป็นจริง
- ฉบับละ 300 บาท
(2) หนังสือรับรองสินเชื่อแบบมีเงื่อนไข
- ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท ต่อฉบับ
(3) หนังสือรับรองสินเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไข
- ร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ แต่ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อฉบับ
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองภาระสินเชื่อ  
(1) ภาษาไทย
- ฉบับละ 100 บาท
(2) ภาษาอังกฤษ
- ฉบับละ 100 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อแฟคตอริ่ง  
(1) ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
- ร้อยละ 0.25 ของวงเงินรวมที่อนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท แต่เมื่อรวมทุกครั้งแล้วต้องไม่เกินรายละ 100,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมนิติกรรม
- รายละ 1,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
(3) ค่าธรรมเนียมบริการ
- ร้อยละ 0.1 - 1.0 ของมูลหนี้ที่นำมาโอนสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงินแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
(4) กรณีเก็บเงินไม่ตรงกำหนด
- คิดเบี้ยปรับเพิ่มอีกร้อยละ 5 ต่อปี ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า ผ่อนผันไม่เกิน 10 วัน หากพ้นกำหนดผ่านผันจะคิดตั้งแต่วันผิดนัด
6. การให้บริการสินเชื่อที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0
(1) การให้บริการสินเชื่อ (ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ทุกประเภทวงเงิน
 
การต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการทบทวนวงเงิน หรือการต่อสัญญาของวงเงินกู้ระยะสั้น (เงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน : P/N ตั๋วแลกเงิน : B/E หรือวงเงินเบิกเกินบัญชี : OD)
 
(2) กรณีการให้บริการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
 
(3) กรณีผู้กู้ไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดอายุตามสัญญา (ตลอดอายุสัญญากู้เงิน) เฉพาะประเภทวงเงินกู้ระยะยาวกรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการที่สถาบันการเงินอื่นเท่านั้น
 
(4) ค่าตรวจสภาพที่ดิน และหรืออาคาร เฉพาะกรณีที่บริษัทประเมินเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์
 
(5) ค่าตรวจสอบผลการปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 
7. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ดังนี้  
ก. วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
- 100 บาทต่อสัญญา
ข. วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท
- 200 บาทต่อสัญญา
ค. วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท
- 300 บาทต่อสัญญา
ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคารได้รับการยกเว้นไม่เกรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 
8. การให้บริการสินเชื่อที่อยู่ในความดูแลของสายงานลูกค้าฐานราก ยกเว้นการให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท - คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0
9. การให้สินเชื่อทุกประเภทที่พนักงานธนาคารออมสินเป็นผู้ขอกู้ - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป


การให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การสอบถามข้อมูลเฉพาะ และบริการโอนเงินรายปี - ปีละ 100 บาท
2. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล - ยกเว้นให้

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


การให้บริการนับเหรียญกษาปณ์ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. เพื่อแลกเป็นธนบัตร รวมถึงการฝากเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม - ร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน เศษของร้อยไม่คิด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท
2. เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี - ไม่เกิน 3,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ส่วนที่เกินกว่า 3,000 บาท คิดร้อยละ 1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน เศษของร้อยไม่คิด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2552 เป็นต้นไป


การใช้โทรสารหรือวิทยุสื่อสาร

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ครั้งละ 20 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


การใช้โทรศัพท์ทางไกล

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


การออกหนังสือรับรองภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ฉบับละ 100 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป


การรับรองสำเนารายการเคลื่อนไหว

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
- สมุดฝากเงินออมสิน - เล่มละ 10 บาท
- สลากออมสินพิเศษ - ฉบับละ 10 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป


การให้บริการพันธบัตรออมสิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การดำเนินการออกใบแทนพันธบัตรออมสินในกรณีชำรุดหรือสูญหาย - ฉบับละ 50 บาท
2. การขอแยกหน่วยพันธบัตรออมสิน - ฉบับละ 50 บาท
3. การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมสิน - ฉบับละ 50 บาท
4. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรออมสิน - ฉบับละ 50 บาท
5. การถอนเงินคืนก่อนครบกำหนด - ฉบับละ 20 บาท
6. การโอนเงินพันธบัตรออมสินเข้าบัญชีเงินฝาก  
(1) เงินต้นพันธบัตรออมสิน
- รายการละ 10 บาท
(2) ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน
- รายการละ 10 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป


การฝากเงินข้ามธนาคาร (SMART Credit)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 100,000 บาท 12 บาท
มากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 40 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 100 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


การถอนเงินข้ามธนาคาร (SMART Debit)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท 15 บาท
มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 20 บาท
มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท 50 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


การรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
  - ฉบับละ 33 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 27 เมษายน 2549 เป็นต้นไป


การออก/ต่ออายุหนังสือค้ำประกัน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. สำหรับหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาหรือการยื่นประมูลราคา (Bid Bond/Tender Guarantee) หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือหนังสือค้ำประกันผลงาน (Performance Bond) หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee) หนังสือค้ำประกันประเภทอื่นๆ  
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน
- ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย
- ร้อยละ 2.00 ต่อปี
2. สำหรับหนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee/Security)  
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน
- ร้อยละ 1.25 ต่อปี
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย
- ร้อยละ 2.50 ต่อปี
3. กรณีไม่นำต้นฉบับหนังสือค้ำประกันที่ครบอายุคืนแก่ธนาคาร คิดในอัตราสูงสุด - ร้อยละ 2.50 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการออกหนังสือค้ำประกันทุกประเภท - ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป


การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศผ่านระบบโอนเงิน Vista

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า - ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอนแปลงค่าเป็นเงินบาท ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
2. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก  
(1) กรณีผู้รับเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Beneficiary)
- 400 บาทต่อรายการ
(2) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Our)
- 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาทต่อรายการ เว้นแต่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่า 750 บาทต่อรายการ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ถูกเรียกเก็บจริง
3. การติดตามและตรวจสอบการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Investigation) - 300 บาทต่อรายการ
4. การยกเลิกคำสั่งโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Cancellation) - 500 บาทต่อรายการ
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก (Amendment) - 500 บาทต่อรายการ
6. การค้นหาเอกสารย้อนหลัง ดังนี้  
(1) อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน
- ยกเว้นให้
(2) อายุของเอกสารเกิน 6 เดือนขึ้นไป
- 100 บาทต่อฉบับ ทั้งนี้ กรณีค้นหาเอกสารหลายฉบับ คิดค่าธรรมเนียมเป็นรายฉบับ
แต่ไม่เกิน 500 บาทต่อครั้ง
7. การส่งคืนเงินโอนของเงินต่างตราประเทศขาเข้า - 1,000 บาทต่อรายการ ซึ่งเรียกเก็บ
โดยหักจากยอดเงินโอน

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป


การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า  
(1) กรณีโอนเงินขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินรายเดียว
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอนแปลงค่าเป็นเงินบาท ขั้นต่ำ 200 บาท และสูงสุด 500 บาท
(2) กรณีโอนเงินขาเข้ารายการเดียว และให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงินหลายราย (เฉพาะที่มีข้อตกลงกับธนาคาร)
- 30 บาทต่อบัญชี
2. การให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก  
(1) กรณีผู้รับเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Beneficiary)
- 400 บาทต่อรายการ
(2) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge Our)
- 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาทต่อรายการ
* ยกเว้นสกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศร้อยละ 0.05 ของจำนวนเงินโอนและต้องไม่ต่ำกว่าเทียบเท่า 2,500 เยน ญี่ปุ่น
ทั้งนี้ หากธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่เรียกเก็บไว้ ธนาคารจะเรียกเก็บเพิ่มเติมจากลูกค้าตามที่ถูกเรียกเก็บจริง
(3) กรณีผู้โอนเงินเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ โดยรับประกันว่าธนาคารผู้รับเงินได้รับเงินเต็มจำนวน (Charge Our - Full Value Transfer) เฉพาะสกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เยน ญี่ปุ่น ปอนด์สเตอร์ลิง ฟรังก์ สวิสเซอร์แลนด์ และยูโร
- 400 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศแยกตามสกุลเงิน ดังนี้
* สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา เรียกเก็บเพิ่ม 1,100 บาท รวมเป็น 1,500 บาทต่อรายการ
* สกุลเงิน เยน ญี่ปุ่น ปอนด์สเตอร์ลิง ฟรังก์ สวิสเซอร์แลนด์ และยูโร เรียกเก็บเพิ่ม 1,300 บาท รวมเป็น 1,700 บาทต่อรายการ
ทั้งนี้ หากธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่เรียกเก็บไว้ ธนาคารจะเรียกเก็บเพิ่มเติมจากลูกค้าตามที่ถูกเรียกเก็บจริง
3. การติดตามและตรวจสอบการโอนเงิน (Investigation) - 400 บาทต่อรายการ ยกเว้นสกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร ฟรังก์ สวิสเซอร์แลนด์ ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โครนา สวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากลูกค้าตามที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บจริง
4. การยกเลิกคำสั่งโอนเงิน (Cancellation) - 400 บาทต่อรายการ ยกเว้นสกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร ฟรังก์ สวิสเซอร์แลนด์ โครนา สวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ เรียกเก็บ 800 บาทต่อรายการ
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการโอนเงิน (Amendment) - 400 บาทต่อรายการ ยกเว้นสกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร ฟรังก์ สวิสเซอร์แลนด์ โครนา สวีเดน โครน เดนมาร์ก และโครน นอร์เวย์ เรียกเก็บ 800 บาทต่อรายการ
6. การค้นหาเอกสารย้อนหลัง ดังนี้  
(1) อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน
- ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
(2) อายุของเอกสารเกิน 6 เดือนขึ้นไป
- 100 บาทต่อฉบับ (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท กรณีค้นหาเอกสารหลายฉบับ แต่ไม่เกิน 10 ฉบับ)
- กรณีแปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาทและนำเข้าบัญชีลูกค้าแล้ว เรียกเก็บโดยหักจากยอดเงินโอน 1,000 บาท
- กรณียังมิได้แปลงค่าเงินโอนเป็นเงินบาท เรียกเก็บโดยหักจากยอดเงินโอน 25 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าสกุลเงินอื่นตามอัตราตลาด
การให้ส่วนลด และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้าและขาออก - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ส่วนลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการบางรายการข้างต้นตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป


การให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit โดยคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ (ประเทศไทย) - ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท
(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานประกันสังคม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักการประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช - ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท
(3) กรมการขนส่งทางบก - ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท
(4) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(5) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท
(6) ศูนย์คุมอง จังหวัดราชบุรี - เขตจังหวัดราชบุรี รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท
(7) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ - เขตจังหวัดสุรินทร์ รายการละ 10 บาท
นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 7 กันยายน 2558 เป็นต้นไป


การให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) - ร้อยละ 0.25 ของวงเงินรวมที่อนุมัติ และไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท แต่เมื่อรวมทุกครั้งแล้วต้องไม่เกินรายละ 100,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมนิติกรรม - รายละ 1,000 บาท และทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มวงเงิน
3. ค่าธรรมเนียมบริการ - ร้อยละ 0.1-1.0 ของมูลหนี้ที่นำมาโอนสิทธิ หรือคิดเป็นจำนวนเงินแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
4. กรณีเก็บเงินไม่ตรงกำหนด - คิดเบี้ยปรับเพิ่มอีก ร้อยละ 5 ต่อปี ของยอดเงินเบิกล่วงหน้า ผ่อนผันไม่เกิน 10 วัน หากพ้นกำหนดผ่อนผันจะคิดตั้งแต่วันผิดนัด

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป


ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมสินประเภทเผื่อเรียกที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อฝาก หรือถอนภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารออมสินครั้งสุดท้าย และมีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้คิดค่ารักษาบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชีของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนราษฎร์ และบัญชีค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 - ยกเว้นให้
2. บัญชีเงินฝากของเด็กและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี - ยกเว้นให้
3. บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับธนาคาร ซึ่งขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น บัญชีคู่โอนดอกเบี้ยหรือรางวัลสลาก บัญชีที่ใช้โอนเงินสินเชื่อ บัญชีที่ใช้โอนเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) - ยกเว้นให้
4. บัญชีประเภทอื่นนอกจาก 1. - 3. - เดือนละ 20 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ค่ารักษาบัญชีเงินฝากออมสินประเภทกระแสรายวันที่ผู้ฝากไม่มาติดต่อฝากหรือถอนภายในระยะ เวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารออมสินครั้งสุดท้าย และมีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ให้คิดค่ารักษาบัญชี ดังนี้

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. บัญชีของส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บัญชีเบิกเงินเกินบัญชี และบัญชีคู่โอน - ยกเว้นให้
2. บัญชีประเภทอื่นนอกจาก 1. - เดือนละ 20 บาท
เมื่อหักค่ารักษาบัญชีจนมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารออมสินจะดำเนินการปิดบัญชี  

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป


การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน / รับรองตั๋วแลกเงิน

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
(1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน - ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด หรือหลักประกันอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เป็นหลักประกัน - ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(3) กรณีหลักประกันตาม (1) และ (2) เป็นหลักประกัน - ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท
(4) กรณียกเลิกไม่รับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ขอให้ธนาคารทำการอาวัล/รับรอง - ค่าบริการ ฉบับละ 500 บาท
(5) กรณีตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ครบกำหนด และไม่มีผู้ทรงนำตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน มายื่นขอขึ้นเงินกับธนาคาร ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมปรับการไม่นำส่งคืนต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ครบกำหนด - ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน
ผู้สั่งจ่าย / ผู้ออกตั๋วเงินต้องเสียค่าอากรแสตมป์บนตั๋วเงินและสัญญาคู่ฉบับ ในอัตราตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร  

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป


การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking  
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non - Financial)  
(1) สอบถามยอดบัญชี (Account Summary)
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(2) ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(3) การตรวจสอบรายการเช็ค
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)  
(3.1) การโอนเงินภายในธนาคาร  
(3.1.1) การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร (Own Account Fund Transfer)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.2) การโอนเงินให้บุคคลอื่นภายในธนาคาร (Fund Transfer)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.3) การโอนเงินเพื่อซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์ของตนเอง (PSC Online Buying)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.1.4) การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
(3.2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Internet Banking ORFT Service) - ไม่เกิน 20,000 บาท ครั้งละ 25 บาท มากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ครั้งละ 35 บาท
(3.3) การรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life Payment) - ไม่คิดค่าธรรมเนียม
4. ค่าจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ
- ครั้งละ 40 บาทต่อฉบับ (ทั่วประเทศ)
6. ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS
 
- การส่ง OTP (One Time Password)
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- การส่งยืนยันการทำรายการ
- ครั้งละ 3 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยการรับชำระค่าบริการตามข้อ (3.1) การโอนเงินภายในธนาคาร ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และการรับชำระค่าบริการตามข้อ (3.2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Internet Banking ORFT Service) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2557 เป็นต้นไป


การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครการใช้บริการ - ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ  
(1) การรับฝากสลากออมสินพิเศษ - ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ
(2) การจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ - ครั้งละ 40 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2556 เป็นต้นไป


การให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Counter ORFT Service)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท - รายการละ 50 บาท
2. จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท - รายการละ 60 บาท
3. จำนวนเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท - รายการละ 70 บาท
4. จำนวนเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท - รายการละ 80 บาท
5. จำนวนเงินมากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท - รายการละ 90 บาท
6. จำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 65,000 บาท - รายการละ 100 บาท
7. จำนวนเงินมากกว่า 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท - รายการละ 110 บาท
8. จำนวนเงินมากกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท - รายการละ 120 บาท

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป


การให้บริการ Mobile Banking

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Message Alert)
- 10 บาทต่อเดือน
 
ยกเว้น ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้สมัครใช้บริการก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
2. การให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial)
 
     (1) การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในประเทศ
 
           - ในเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
           - ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ครั้งที่ 1-5 ของเดือน ไม่คิดค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปคิดรายการละ 10 บาท
     (2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
 
           - วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
- รายการละ 25 บาท
           - วงเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
- รายการละ 35 บาท
(3) การให้บริการชำระสินเชื่อ
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป


การให้บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศโดยธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการด้านการนำเข้า (Import)  
    (1) ค่าธรรมเนียมในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Opening Commission)
 
          (1.1) แบบเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (1.2) แบบหมุนเวียน (Revolving L/C)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตคูณด้วยจำนวนครั้งที่หมุนเวียน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
    (2) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment Commission)
 
          (2.1) ในกรณีที่เพิ่มจำนวนเงิน และ/หรือ ต่ออายุ
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เพิ่มและ/หรือระยะเวลาที่ต่ออายุต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (2.2) ในกรณีอื่น ๆ
- 1,000 บาท ต่อฉบับ
    (3) เอกสารสินค้าเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bills under L/C)
 
          (3.1) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินตั๋วเงินที่มีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Engagement Fee)
- ร้อยละ 0.25 ต่อปีของจำนวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ เมื่อมีการขอรับเอกสาร (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (3.2) ค่าธรรมเนียมจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Overdrawn Commission)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
          (3.3) ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (Drawing Under Expired L/C)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท)
          (3.4) ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee)
- USD50 (หรือเทียบเท่า)
    (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า (Shipping Guarantee Fee)
- ฉบับละ 500 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน
    (5) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับสินค้าตามใบสั่งปล่อยของสายการบิน หรือใบรับสินค้าก่อนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Endorsing Delivery Order)
- 500 บาท ต่อฉบับ
    (6) ค่าธรรมเนียมในการสลักหลัง B/L เฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้รับโดยตรงจากผู้ขาย
- 500 บาท ต่อฉบับ
    (7) ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าเข้า (Import Bills Collection)
 
          (7.1) ในกรณีธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บ
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (7.2) ในกรณีโอนไปยังธนาคารอื่นให้เรียกเก็บจากธนาคารผู้รับโอน
- ร้อยละ 0.0625 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 500 บาท)
          (7.3) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee)
- ร้อยละ 2.5 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (7.4) ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items)
- USD100 ต่อฉบับ
2. การให้บริการด้านการส่งออก (Export)  
    (1) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission)
- 800 บาท ต่อฉบับ
    (2) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Amendment Advising Commission)
- 800 บาท ต่อฉบับ
    (3) ค่าธรรมเนียมในการขอยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission)
- USD75 ต่อฉบับ
    (4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Transfer Commission)
 
          (4.1) Without Substitution
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
          (4.2) With Substitution
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
    (5) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment of L/C Transfer Commission)
 
          (5.1) ในกรณีเพิ่มเงิน
 
                   - Without Substitution
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท)
                   - With Substitution
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท)
          (5.2) ในกรณีแก้ไขอื่น ๆ
- 500 บาท ต่อฉบับ
    (6) ค่าธรรมเนียมในการยืนยันเครดิต(Confirm L/C)
- ตามความเสี่ยงของธนาคารและประเทศผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
    (7) ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการชำระเงิน (Reimbursement Fee)
- USD75 ต่อฉบับ
    (8) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่สูญหาย (Commission on Re-Advise L/C /Amendment)
- 1,000 บาท ต่อฉบับ
    (9) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังบุคคลที่ 3 (Assignment Fee)
 
          (9.1) ในกรณีมีคำสั่งโอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
          (9.2) ในกรณีมีคำสั่งโอนหลังจากที่ธนาคารได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
- 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
    (10) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต(Negotiation Fee)
 
          (10.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์
- 1,000 บาท สำหรับใบกำกับราคาสินค้าฉบับแรกและฉบับที่สอง ใบกำกับราคาสินค้าฉบับต่อไป ฉบับละ 300 บาท
          (10.2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Applicant
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD75)
          (10.3) กรณีเป็นตั๋ว Restrict From
 
                   - Negotiation Fee
- USD50
                   - Commission in Lieu of Exchange
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD20)
    (11) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission)
 
          (11.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ (Drawer)
- 800 บาท ต่อฉบับ
          (11.2) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้ซื้อ (Drawee)
- ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD50)
    (12) ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน (Amendment of Collection Instruction Commission)
- 500 บาท ต่อฉบับ
    (13) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกไปยังบุคคลที่ 3
- 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน
    (14) ค่าธรรมเนียมสำหรับเอกสารที่ไม่มีการชำระเงิน (Dishonors Bill Fee)
- 1,000 บาท ต่อฉบับ
    (15) ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้าออก (Handling Charge for Dormant Collection Bills) เกินกว่า 2 เดือน (นับจากวันที่ในใบส่งเอกสารการเรียกเก็บ (Cover Letter) หรือจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน)
- 500 บาท ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน)
    (16) ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วและไม่ส่งเรียกเก็บ (Returning Documents After Checking)
 
          (16.1) เอกสารเรียกเก็บตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
- 1,000 บาท
          (16.2) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills For Collection)
- 800 บาท
(3) บริการอื่น ๆ
 
     (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ทางสวิฟท์
 
          (1.1) สำหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
 
                   - MT 700
- 1,000 บาท ต่อฉบับ
                   - MT 701
- 400 บาท ต่อฉบับ
          (1.2) สำหรับการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต
- 400 บาท ต่อครั้ง
          (1.3) กรณีอื่น ๆ
- 400 บาท ต่อครั้ง
     (2) ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสาร (Courier Charges)
- ขั้นต่ำ 300 บาท/เรียกเก็บตามจริง
     (3) ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange)
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท)
     (4) ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง กรณีเอกสารอายุ 3 เดือนขึ้นไป
- 500 บาท ต่อฉบับ
     (5) ค่าเบี้ยปรับ Packing Credit กรณีที่ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศภายใต้ Packing Credit
- ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้กับธนาคาร
     (6) ค่าอากรแสตมป์/ค่าไปรษณีย์
- เรียกเก็บตามจริง

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป


การให้บริการแก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. พิมพ์ใบแจ้งยอด (Statement) - 10 บาทต่อรายการ
2. จ่ายเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพ (โอนเงิน)  
     (1) ธนาคารเดียวกัน - 5 บาทต่อรายการ
     (2) ต่างธนาคาร - 10 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป