สินเชื่อสวัสดิการ

วงเงินสินเชื่อพิเศษสุด สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ

ให้สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงิน
สินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้
ที่ให้คุณผ่อนชำระได้

จุดเด่นของบริการ

 • เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใด ประเภทหนึ่งของธนาคาร

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์

เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค

เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับ
  ระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ
  เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน
  40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร)
  ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันเงินกู้

 • ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
  • เป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • พนักงานราชการค้ำประกันได้ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงานที่เหลืออยู่
  • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี
  • ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือ กรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแบ้วครบ 1 ปี 2 คน
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

เอกสารประกอบการขอกู้และค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผุ้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรผุ้สมรสของผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผุ้กุ้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชนของผุ้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

เอกสารประกอบการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
 • แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาหารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 • หนังสืออื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียว

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี และหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

การชำระหนี้เงินกู้

การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน
นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคาร
จะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น