สินเชื่อสวัสดิการ

วงเงินสินเชื่อพิเศษสุด สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ

ให้สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงิน
สินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้
ที่ให้คุณผ่อนชำระได้

จุดเด่นของบริการ

 • เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใด ประเภทหนึ่งของธนาคาร

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์

เพื่อการอุปโภคบริโภค

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นข้าราชการ
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับ
  ระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนของผู้กู้ แต่ไม่เกิน
200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันเงินกู้

 • เป็นข้าราชการ
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ทำงานมาแล้วครบ 5 ปี
 • ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้
 • ไม่เป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้เงินสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
 • มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้ค้ำประกันหนึ่งคนค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนของตนเอง
  • ผู้ค้ำประกันหนึ่งคนมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันเงินกู้ได้ถึง 200,000 บาท
  • ผู้ค้ำประกันสองคน แต่ละคนมีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันเงินกู้ได้ถึง
   200,000 บาท

เอกสารประกอบการกู้ เอกสารของผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกให้ของผู้กู้
 • สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้
  และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหลักฐานการฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง
  ของธนาคารฯ

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียว

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

การชำระหนี้เงินกู้

การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน
นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคาร
จะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น