สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ

การทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายย่อย อย่างค่าของเครื่องใช้ประกอบการทำธุรกิจ เช่นยานพาหนะ เป็นต้น ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ที่เป็นสินเชื่อระยะยาว และสามารถผ่อนชำระได้ ให้คุณได้มีเงินหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากขึ้น

จุดเด่นของบริการ

 • เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน
 • เพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

 • เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้
 • เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ซื้อเครื่องใช้จำเป็นภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางหรือประกอบกิจการ, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่ารักษาพยาบาล, ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน ยกเว้น ซื้อที่ดินเปล่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็นหรือชำระหนี้สิน
  ที่มีปัญหา
 • อื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันเงินกู้

เป็นที่ดินและอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มี ความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่ง รถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียว

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

การชำระหนี้เงินกู้

ชำระเป็นรายเดือน จะชำระด้วยตนเอง หรือให้ธนาคาร
หักบัญชี หรือหน่วยงานรวบรวมนำเงินส่งก็ได้

เอกสารประกอบการกูู้้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)
 • สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกให้
 • สำเนาหลักฐานการฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง
  ของธนาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจให้หักเงินในบัญชี