สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

เพิ่มสีสันให้ชีวิต ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน
ท่องเที่ยว

เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณ ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สำหรับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ท่องเที่ยว แล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณสุขสันต์ได้อีกเยอะ

จุดเด่นของบริการ

 • เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ
 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถทำนิติกรรมได้
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์

เอนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถทำนิติกรรมได้
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียว

เอกสารประกอบการกู้ เอกสารของผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน องค์การของรัฐ ของผู้กู้และของเจ้าของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และของเจ้าของหลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน
 • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน หรือสำเนาสลากออมสินพิเศษ ที่เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหลักฐานการฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง ของธนาคารออมสินของผู้กู้
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส

หลักประกันเงินกู้

 • กรณีใช้สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
  • อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
  • ไม่เป็นสลากชนิดระบให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ
  • ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้
   สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
  • ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่า
   รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
  • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการ
   ตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงจำนวนเงินให้กู้
  • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
 • กรณีใช้สมุดเงินฝากออมสิน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
  • ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
  • ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชี
   คู่โอนให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝาก
   ประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
  • มอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอน
   ไว้ให้ธนาคาร

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

การชำระหนี้เงินกู้

ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วน