สินเชื่อเคหะ

ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ

ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง
ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

จุดเด่นของบริการ

 • เป็นรากฐานสำคัญ ของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี
 • ส่งเสริมและช่วยสานฝัน ของท่านให้เป็นจริง
 • ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด
 • สามารถขอกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัยหรือประกันชีวิต เพื่อประกันสินเชื่อได้สูงสุดตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

วัตถุประสงค์การขอกู้

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคู่สมรถจากสถาบันการเงินอื่น

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร)
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภค ให้กู้ไม่เกิน 5% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคาร (กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ให้กู้ไม่เกิน 10% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันฯ และ/หรือ เพื่ออุปโภคบริโภค)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตฯ
  ไม่เกิน 30 ปี
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคฯ
  ไม่เกิน 15 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

  แบบที่ 1
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.25 ต่อปี ในปีที่ 1
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 2.00 ต่อปี ในปีที่ 2
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไป
  (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน)

  แบบที่ 2
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปีที่ 1-3
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไป
  (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน)

  กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (เฉพาะปีแรก)
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบที่ 1 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบที่ 2 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
  (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคฯ

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR - 1.00 ต่อปี

**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

หลักประกันเงินกู้

ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร / ห้องชุด

หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

กรณีข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างบริษัท

 • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอกู้ และคู่สมรส
 • สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษีเงินได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารฯ (ถ้ามี)
 • กรณีมีรายได้อื่นๆ ให้แนบหลักฐานมาประกอบ

กรณีประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
 • งบการเงิน
 • เอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)
 • แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย ใบเสร็จรับเงินดาวน์
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย
  (กรณีซื้อบ้านเก่า)
 • ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้

กรณีปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม

 • สำเนาโฉนดที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส
 • แผนที่ตั้งหลักประกัน
 • แบบแปลน หรือแผนผังรายการซ่อมแซมอาคาร /
  ใบประเมินราคารายการซ่อมแซม
 • สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือสำเนา
  ใบอนุญาตให้ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือสำเนา
  สัญญาว่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  ของผู้รับเหมา

กรณีไถ่ถอนจำนอง

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • แผนที่ตั้งหลักประกัน
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสัญญาต่อท้ายจำนองกับสถาบันการเงินเดิม
 • หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระเดือนสุดท้าย
 • Statement การผ่อนชำระย้อนหลัง 1 ปี