สินเชื่อไปทำงาน
ต่างประเทศ

เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปทำงานต่างประเทศ

ด้วยเงินกู้ ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ แล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
อีกต่อไป

จุดเด่นของบริการ

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 • เป็นบุคคลที่ประสงค์จะ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางบริษัทจัดหางาน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ MRR+1.25 ต่อปี

**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน และมีหลักเกณฑ์เงือนไข ดังนี้
  • กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคารให้กู้เพียงคนเดียว
  • กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารหรือสมัครผ่านกรมการจัดหางาน ให้กู้ร่วมกับญาติที่ใกล้ชิดที่มีรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นสมาชิกโครงการ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (เพื่อรองรับการโอนเงินชำระหนี้จากต่างประเทศ)

จำนวนเงินให้กู้

ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในเรื่องของหลักประกันการกู้เงิน
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ให้กู้ไม่เกิน 90% ของเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินหรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
  • ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีห้องชุด ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดอายุสัญญาการจ้างงาน

การชำระหนี้เงินกู้

ให้ผู้กู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ซึ่งได้มอบอำนาจการถอนเงินให้แก่ธนาคาร เพื่อหักเงินชำระหนี้เงินกู้เป็นรายเดือน

หลักประกันเงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   1. เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

   2. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทข่ึ้นไป จำนวน 1 คน

   3. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

   4. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

   5. เป็นสมาชิกกลุ่ม สพช. ของสาขาที่ยื่นกู้ จำนวน 2 คน

 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • สมุดเงินฝากออมสินและ/หรือสลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

   1. เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

  • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

   1. เป็นของผู้กู้ และ/หรือของบุคคลอื่น

   2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

 • หลักทรัพย์อื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการขอกู้และค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาะทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผุ้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรผู้สมรถชสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน และอัตราเงินเดือนของผุ้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกลุ่ม สพช. ของผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาต)
 • สำเนาใบทดสอบฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานฯ (ยกเว้นตำแหน่งกรรมกร หรือคนงานทั่วไป)
 • สำเนาใบอนุญาตของบริษัทจัดหางานที่ผู้กู้สมัครงาน
 • สำเนา จต.2 (หนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือประกาศรับสมัครงานเป็นการล่วงหน้าออกโดยกรมการจัดหางานฯ)
 • หนังสือของบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคารแจ้งรายชื่อผู้หางานที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน
 • หนังสือรับรองสิทธิ์การขอกุ้เงินต่อธนาคาร (จากกรมการจัดหางานฯ)

เอกสารประกอบการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / เอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด ที่จะใช้เป็นหลักประกัน และอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • สำเนาสมุดเงินฝาก / สลากออมสินพิเศษ / สลากออมสินพิเศษรุ่นธนโชค ที่จะใช้เป็นหลักประกัน
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียว