สินเชื่อครู

เพื่อข้าราชการครู
นำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน

ช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรชุมชน
และเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของบริการ

 • ช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรชุมชน
  และเครือข่าย
 • พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ แก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
 • ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ดำเนินงานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และธนาคารออมสิน

เพื่อนำไปชำระหนี้ ดังนี้

 • เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินกู้จากสถานบันการเงิน เช่น ธอส., ธกส.,
  ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารออมสิน

กลุ่ม

 • มีสมาชิกเป็นข้าราชการครูที่สังกัดส่วนราชการ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเดียวกันจำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปรวมตัวกัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • มีคณะกรรมการบริหาร
 • มีระบบการจัดการที่ชัดเจน และกำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และการพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ของกลุ่มอย่างชัดเจน
 • มีเงินกองทุนสำรองภายในกลุ่ม จากการออมร่วมกันของสมาชิก มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีแนวทาง / มาตรการ / วิธีการ / โครงการ /
  แผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของ สมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรณีที่กลุ่มมีสมาชิกต่ำกว่า 50 คน หรือออมเงินกองทุนสำรองกลุ่มไม่ถึง 6 เดือน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อสาขา หรือคณะกรรมการ สินเชื่อสำนัก หรือคณะกรรมการสินเชื่อศูนย์แล้วแต่กรณี

ผู้กู้

 • เป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิก โครงการกับธนาคาร และผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มแล้ว
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวง โดยมีหนังสือผ่านสิทธิ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และหนังสือรับรองจาก อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจ เพื่อการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด
 • มีแนวทาง / มาตรการ / วิธีการ / โครงการ /
  แผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น
 • กรณีมีหนี้สินอื่นกับธนาคาร จะกู้ได้ ดังนี้
  • กรณีเป็นหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมด
  • กรณีเป็นหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมด ก็ได้ หรือหากผู้กู้ไม่ประสงค์จะขอกู้จะต้องยินยอมให้หน่วยงานที่จ่าย เงินเดือน
   หักเงินชำระหนี้ให้ธนาคารด้วย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์
  • ไม่เกินมูลค่าสมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสิน
  • ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
  • ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่า
 • กรณีกู้ตาม 1. และ 2. ให้กู้รวมกันได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นข้าราชการครู จะขอกู้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้

ทั้งนี้ ให้กู้เพิ่มเติมตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ แต่จำนวนเงินให้กู้รวมทั้งหมด ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตาม ที่ธนาคารประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สวัสดิการ ตามประกาศธนาคารออมสินลบไม่ต่ำกว่า 1% ต่อปี

หลักประกันเงินกู้
กรณีบุคคลค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ดังนีู้้

 • ผู้ค้ำประกัน มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เป็นสมาชิกในกลุ่ม และกลุ่มย่อยเดียวกัน รวมทั้งต้องสังกัด ส่วนราชการเดียวกัน
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มย่อยกลุ่มอื่น
 • ใช้ผู้ค้ำประกันในกลุ่มย่อยเดียวกันทุกคนร่วมกัน
  ค้ำประกันซึ่งกันและกัน

กรณีหลักค้ำประกัน ต้องเป็นของผู้กู้ คู่สมรส บิดามารดาหรือบุตร ที่บรรลุนิติภาวะแล้วและต้องเป็นหลักทรัพย์ ดังนี้ี้

 • สมุดเงินฝากออมสิน และ/ หรือสลากออมสินพิเศษ
 • ที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ความเจริญ
  มีสาธารณูปโภค พื้นฐานครบ มีสภาพคล่องดี
 • ที่ดินว่างเปล่า ต้องมีสาธรณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ตาม 2. และ 3. เป็นของบุคคลอื่นจะต้องมี ความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพิพิจ และกรณีกู้โดยใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้กู้จะต้องจัดให้มีบุคคลค้ำประกันร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีบุคคลค้ำประกันไม่ว่าผู้กู้จะขอกู้ ในส่วนของวงเงินให้กู้กรณีบุคคลค้ำประกันหรือไม่ก็ตาม

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียวในวันทำสัญญา และให้จ่ายเงินกู้ภายในวันที่ 14 ของเดือน เพื่อให้ทันแจ้งหน่วยงาน
หักเงินเดือน ทั้งนี้ หากจ่ายเงินกู้หลังวันที่ 14 ให้ผู้กู้นำเงินงวดแรกฝากเข้าบัญชี ทำหนังสือมอบสิทธิ์การถอนให้ธนาคาร สิ้นเดือนให้สาขาถอนเงินฝากของผู้กู้รายนั้นนำมาชำระหนี้

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่ กำหนดในสัญญา
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรก ตามที่กำหนดในสัญญา

การชำระหนี้เงินกู้

หน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนของส่วนราชการต้นสังกัด หักเงินเดือนและเงินได้อื่นที่ได้รับจากทาง ราชการของผู้กู้และ/หรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ให้ธนาคารเป็นรายเดือน

เอกสารประกอบการขอกู้ เอกสารของผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัว / บัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ

โฉนดที่ดินค้ำประกัน

 • สำนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก / น.ส.3 (2ชุด)
 • แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน
 • แบบแปลนอาคาร
 • หนังสือสัญญากู้เงิน อันเป็นมูลหนี้จำนอง
 • หนังสือสัญญาจำนอง และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • หนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดิน

หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน

 • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน
 • สำเนาสลากออมสินพิเศษ

หลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้

 • หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์
 • หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงิน
 • ต้นฉบับหลักฐานแสดงมูลหนี้อื่น ๆ