ประกันออมสิน 5/1

ส่งเงินฝากครั้งเดียว คุ้มครอง 5 ปี

แบบประกันที่ช่วยให้คุณสะดวกสบายโดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินบ่อยๆ โดยการฝากครั้งเดียว ได้รับความคุ้มครองยาวไปถึง 5 ปี อัตราเดียวทุกเพศทุกวัย

 • ระยะเวลาส่งฝาก

  ครั้งเดียว

 • ความคุ้มครอง

  5 ปี

 • รับผลประโยชน์

  คุ้มครองในชีวิต และ อุบัติเหตุ อย่างละ 100,000 บาท

จุดเด่นของบริการ

 • ส่งเงินเพียงครั้งเดียว คุ้มครองนาน 5 ปี
 • ไม่จำกัดวงเงินประกันชีวิต ชื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ (จำกัดความคุ้มครอง)
 • ค่าเบี้ยต่ำ อัตราเดียว ทุกเพศ ทุกวัย (7-75 ปี)
 • ฝากผลประโยชน์เข้าบัญชี เงินฝากเผื่อเรียก
  ตรงวันครบกำหนด

ประกันชีวิตออมสิน 5/1 คืออะไร

ประกันชีวิตประเภทที่จ่ายค่าเบี้ยครั้งเดียวแต่เงินต้นคงอยู่และรับการคุ้มครองในชีวิตยาวนานถึง 5 ปี และให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุในจำนวนที่เท่ากับทุนประกัน มีลักษณะคล้ายการลงทุนเพราะมีผลประโยชน์ตอบแทนจ่ายให้ทุกปี พร้อมนำเงินผลประโยชน์ หลังจากหักค่าคุ้มครองอุบัติเหตุรายปี เข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกทันที

มั่งคั่งและมั่นคง

ผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ย 2.74% ระยะเวลา 5 ปี ได้รับ ความคุ้มครอง ในชีวิต 100,000 บาท และความคุ้มในอุบัติเหตุ 100,000 บาท จากจำนวนเงินลงทุน
97,500 บาท บวกกับค่า คุ้มครองอุบัติเหตุ อีก 200 บาท ผลประโยชน์ตอบแทนจะนำเข้า บัญชีเผื่อเรียก ดอกเบี้ยวิ่งต่อไม่มีวันหยุด ทำให้รับดอกเบี้ยต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ผลประโยชน์มั่งคั่ง ชีวิตมั่นคง

คุ้มค่าและคุ้มครอง

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศ
ที่ภาคภูมิใจว่าการลงทุนของท่านจะได้รับผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม เงินของท่านถูกนำไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างความมั่นคงแก่ประชาชนทุกชีวิตในประเทศ เป็นสถาบันการ เงินที่ให้ความคุ้มครองเงินของท่านมายาวนานเกือบศตวรรษ และจะยังคงคุ้มครองไปอีกนานแสนนาน ประกันชีวิตออมสิน 5/1
จึงคุ้มค่าและคุ้มครอง

พิชิตภาษี หลีกหนีความเสี่ยง

การลงทุนในประกันชีวิตออมสิน 5/1 ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ในการหักลดหย่อนภาษีเนื่องจากความคุ้มครองไม่ถึง
10 ปี ตาม เกณฑ์ของกรมสรรพากร แต่ผลประโยชน์ที่รับรายปี ไม่ต้องเสีย ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก พร้อมฝากต่อบัญชีเผื่อเรียกในวันเดียวกัน ดอกเบี้ยต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดเวลาเงินลงทุนจะมีมูลค่าสูงขึ้น

* เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ผลตอบแทนแน่นอน ไม่มีความเสี่ยงเรื่องราคาต่างจากการลงทุน
ใน RMF หรือ LTF ผ่านกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงในการบริหาร ผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน ความผันผวนของดัชนีหลักทรัพย์ ที่แกว่งไหวตามข้อมูลข่าวสาร ที่ทำให้เงินลงทุนด้อยค่า

เชื่อมั่นและไว้วางใจ

ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์ประมาณล้านล้านบาท
มีเงินกองทุน ต่อสินทรัพย์เสี่ยง > 15% (มาตรฐาน ธปท.กำหนด 8.5%) แสดงถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของธนาคาร ธนาคารมีเงิน สำรองสำหรับเงินฝากประเภทประกันชีวิตเกินกว่ามาตรฐาน ที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ) กำหนด

ประกันชีวิตออมสิน 5/1 ดีอย่างไร

การซื้อประกันชีวิตออมสิน 5/1 เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถขอเวนคืนมูลค่าเงินสดได้ และใช้เป็น หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ได้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำเพียง 5.5% และเมื่อครบกำหนดได้เงินคืนสูงกว่ามูลค่าเงินลงทุน

 • ส่งเงินเพียงครั้งเดียว คุ้มครองนาน 5 ปี
 • ไม่จำกัดวงเงินประกันชีวิต ชื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตได้ (จำกัดความคุ้มครอง)
 • ค่าเบี้ยต่ำ อัตราเดียว ทุกเพศ ทุกวัย (7-75 ปี)
 • ฝากผลประโยชน์เข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
  ตรงวันครบกำหนด
 • ไม่ต้องตรวจและแถลงเรื่องสุขภาพ

การลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ผู้ลงทุนต้องมีความสามารถในการ กระจายความเสี่ยง การลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุน ต้องเผชิญกับเรื่องสภาพคล่อง ความยุ่งยากและซับซ้อนในการประเมิน มูลค่าข้อมูลบริษัทที่จะลงทุนมีจำกัด การขายคืนต้องทำตามระยะ เวลาที่กองทุนกำหนด มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ผู้ลงทุนต้องแบกรับความเสี่ยงเอง (การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรด ศึกษาข้อมูลและคู่มือก่อนการตัดสินใจลงทุน) ตลาดตราสารหนี้และ ตราสารทุนมีความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและปัจจัยภายนอกประเทศ จากตลาดโลกและอื่นๆ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ประกันชีวิตออมสินแบบ 5/1 กับตราสารหนี้

ประกันชีวิตแบบ 5/1 เหมาะสำหรับผู้ต้องการลงทุนระยะ ปานกลางได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท และให้ความ คุ้มครองในอุบัติเหตุ 100,000 บาท ไม่สนใจในเรื่องการใช้สิทธิ์ หักลดหย่อนภาษี หรือเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเต็ม วงเงินประกันชีวิตแล้ว ผลตอบแทน 5 ปี เฉลี่ยที่ 2.74% ทั้งนี้ไม่รวมการใช้สิทธิ์กรณีทุพลภาพโดยสิ้นเชิงหรือสูญเสีย อวัยวะหรือการเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งเป็นอัตรา ที่สูงเมื่อเทียบกับการประกันชีวิตแบบอื่นของธนาคาร หรือแม้ว่าจะเปรียบเทียบกันพันธบัตรรัฐบาลที่มีความมั่นคงใน ระดับเดียวกันดอกเบี้ยพันธบัตรถูกหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15 % และเมื่อนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการฝากเงินอีก 10 บาท

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
  ชื่อ – นามสกุล เดียวกันกับชื่อในใบคำขอเปิดบัญชี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้เยาว์ไม่มี
  บัตรประจำตัวประชาชน