ประกันออมสิน 10/1

ส่งเงินฝากครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี

แบบประกันที่ช่วยให้คุณได้รับการคุ้มครองยาวนานถึง 10 ปี ในการฝากเงินเพียงแค่ครั้งเดียว อัตราเดียวกันทุกเพศ ทุกวัย (7-75 ปี) ให้ผลประโยชน์มั่งคั่ง
และมั่นคง

 • ระยะเวลาส่งฝาก

  ครั้งเดียว

 • ความคุ้มครอง

  10 ปี

 • รับผลประโยชน์

  คุ้มครองในชีวิต และ อุบัติเหตุ
  อย่างละ 100,000 บาท

จุดเด่นของบริการ

 • ส่งเงินเพียงครั้งเดียว คุ้มครองนาน 10 ปี
 • ไม่จำกัดวงเงินประกันชีวิตชื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ (จำกัดความคุ้มครอง)
 • ค่าเบี้ยต่ำ อัตราเดียว ทุกเพศ ทุกวัย (7-75 ปี)
 • ฝากผลประโยชน์เข้าบัญชี เงินฝากเผื่อเรียก
  ตรงวันครบกำหนด

ออมสิน 10/1 คืออะไร

คือ ประกันชีวิตประเภทที่จ่ายค่าเบี้ยครั้งเดียวแต่เงินต้น
คงอยู่ และรับการคุ้มครองในชีวิตยาวนานถึง 10 ปี และให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุในจำนวนที่เท่ากับทุนประกัน
มีลักษณะคล้าย การลงทุนเพราะมีผลประโยชน์ตอบแทนจ่ายให้ทุกปี พร้อมนำ เงินผลประโยชน์หลังจากหักค่าคุ้มครองอุบัติเหตุรายปี เข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกทันที

มั่งคั่งและมั่นคง

ผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ย 2.84% ระยะเวลา 10 ปี
ทั้งนี้ ไม่รวมการใช้สิทธิ์กรณีทุพลภาพโดยสิ้นเชิง
หรือสูญเสียอวัยวะ หรือการเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา ได้รับความคุ้มครองใน ชีวิต 100,000 บาท และความคุ้มในอุบัติเหตุ 100,000 บาท จากจำนวนเงินลงทุน 97,500 บาท บวกกับค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ อีก 200 บาท ผลประโยชน์ตอบแทนจะนำเข้าบัญชีเผื่อเรียก ดอกเบี้ยวิ่งต่อไม่มีวันหยุด ทำให้รับดอกเบี้ยต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ผลประโยชน์มั่งคั่ง ชีวิตมั่นคง

คุ้มค่าและคุ้มครอง

ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศ
ที่ท่าน ภาคภูมิใจว่าการลงทุนของท่านจะได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เงินของท่านถูกนำไปใช้ในโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สร้างความมั่นคงแก่ประชาชนทุกชีวิตในประเทศ เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความคุ้มครองเงินของท่านมายาวนานเกือบศตวรรษ และจะยังคงคุ้มครองไปอีกนานแสนนาน ประกันชีวิตออมสิน 10/1จึงคุ้มค่าและคุ้มครอง

พิชิตภาษี หลีกหนีความเสี่ยง

การลงทุนในประกันชีวิตออมสิน 10/1 สามารถใช้สิทธิ์
ในการ หักลดหย่อนภาษีได้จำนวนเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อปี และเมื่อ ครบกำหนดเวลาเงินลงทุนยิ่งมีมูลค่า สูงสุดขึ้น ผลตอบแทนแน่นอนไม่มีความเสี่ยง เรื่องราคา ไม่มีความผันผวนใดใดเข้ามาแทรกแซง

* เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ต่างจากการลงทุนใน RMF หรือ LTF ผ่านกองทุนรวมที่มีความ เสี่ยงในการบริหาร การเลือกหุ้นที่จะลงทุน การกระจายความเสี่ยง
ผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน ความผันผวนของดัชนีหลักทรัพย์ ที่แกว่งไหวตามข้อมูลข่าวสาร ที่ทำให้เงินลงทุนด้อยค่า

เชื่อมั่นและไว้วางใจ

ธนาคารออมสินมีสินทรัพย์ประมาณล้านล้านบาท
มีเงินกองทุน ต่อสินทรัพย์เสี่ยง > 15% (มาตรฐาน ธปท.กำหนด 8.5%) แสดงถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของธนาคาร ธนาคารมีเงินสำรองสำหรับเงินฝากประเภทประกันชีวิต เกินกว่ามาตรฐานที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) กำหนด

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
  ชื่อ – นามสกุล เดียวกันกับชื่อในใบคำขอเปิดบัญชี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีผู้เยาว์ไม่มี
  บัตรประจำตัวประชาชน

ประกันชีวิตออมสิน 10/1 ดีอย่างไร

การซื้อประกันชีวิตออมสิน 10/1 เป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่มีสภาพคล่องสูง สามารถขอเวนคืนมูลค่าเงินสดได้ และใช้เป็น หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ได้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำเพียง 5.5% และเมื่อครบกำหนดได้เงินคืนสูงกว่ามูลค่าเงินลงทุน

 • ส่งเงินเพียงครั้งเดียว คุ้มครองนาน 10 ปี
 • ไม่จำกัดวงเงินประกันชีวิต ชื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ (จำกัดความคุ้มครอง)
 • ค่าเบี้ยต่ำ อัตราเดียว ทุกเพศ ทุกวัย (7-75 ปี)
 • ฝากผลประโยชน์เข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกตรงวันครบกำหนด
 • ไม่ต้องตรวจและแถลงเรื่องสุขภาพ

การลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ผู้ลงทุนต้องมีความสามารถในการ กระจายความเสี่ยง การลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุน ต้อง เผชิญกับเรื่องสภาพคล่อง ความยุ่งยากและซับซ้อนในการประเมิน มูลค่าข้อมูลบริษัทที่จะลงทุนมีจำกัด การขายคืนต้องทำตามระยะ เวลาที่กองทุนกำหนด มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ผู้ลงทุน ต้องแบกรับความเสี่ยงเอง (การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรด ศึกษาข้อมูลและคู่มือก่อนการตัดสินใจลงทุน) ตลาดตราสารหนี้และ ตราสารทุนมีความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและปัจจัยภายนอกประเทศ จากตลาดโลกและอื่นๆ

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ผลประโยชน์

 • คุ้มครอง 100,000 บาท
 • ด้วยเงินลงทุนครั้งเดียว 97,500 บาท
ระยะเวลา ส่งเงินฝาก ระยะเวลา คุ้มครอง ฐานภาษี อัตราผล ตอบแทน(IRR)
1 ปี
10 ปี 0% 2.82%
10%
4.04%
20%
5.44%
30%
7.07%
37%
8.38%