ออมสินสบายใจ

ส่งฝากระยะสั้น
และรับความคุ้มครองระยะยาว

สบายๆ กับกรมธรรม์ออมสินสบายใจ ที่ให้คุณได้เลือก ระยะเวลาส่งฝาก ได้ถึง 2 ระยะเวลา ให้เงินปันผล และ บำนาญ หลังส่งฝาก พร้อมให้ความคุ้มครอง นานถึง 1 เท่าของระยะเวลาส่งฝาก คุ้มค่า และ คุ้มครอง

 • ระยะเวลาส่งฝาก

  8 ปี / 10 ปี

 • ความคุ้มครอง

  16 ปี / 20 ปี

 • รับผลประโยชน์

  เงินปันผล และบำนาญหลังส่งฝาก พร้อมให้ความคุ้มครองนานถึง 1 เท่า

จุดเด่นของบริการ

 • ระยะเวลาส่งฝากสั้น รับความคุ้มครองยาว
 • ในช่วงส่งฝาก รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 30%
  ของวงเงินสงเคราะห์ทุกๆ 3 ปีกรมธรรม์
 • ในช่วงส่งฝาก รับเงินปันผล 5% ของวงเงินสงเคราะห์ทุกๆ 3 ปีกรมธรรม์
 • หลังจากส่งเงินฝากครบแล้ว รับเงินปันผล 50%
  ของวงเงินสงเคราะห์
 • รับประกันการจ่ายบำนาญ ปีีละ 5% ของวงเงินสงเคราะห์ จำนวน 8 งวด หรือ 10 งวด
 • รับเงินสงเคราะห์ 100% สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16
  หรือสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษีถึง 100,000 บาท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ถึงรายได้สูง
ลักษณะแบบประกัน

 • 1. เป็นความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์
 • 2. มีให้เลือก 2 ระยะเวลา คือ
  • 2.1 ระยะเวลาส่งฝาก 8 ปี คุ้มครอง 16 ปี
  • 2.2 ระยะเวลาส่งฝาก 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี
 • 3. รับประกันการจ่ายเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี หรือ 10 ปี
 • 4. อายุผู้ฝาก 7 – 55 ปี

ผลประโยชน์ กรณีมีชีวิตอยู่

 • ผู้ฝากจะได้รับเงินปันผล 5% ของวงเงินสงเคราะห์
  ทุกวันครบรอบ 3 ปีกรมธรรม์ ในช่วงส่งฝาก
 • ผู้ฝากจะได้รับเงินปันผลจำนวน 50% ของวงเงินสงเคราะห์ ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8
  หรือปีกรมธรรม์ที่ 10
 • หลังจากรับเงินปันผล 50% แล้ว ผู้ฝากจะได้รับเงินบำนาญปีละ 5% ของวงเงินสงเคราะห์ จำนวน 8 งวด หรือ 10 งวด
 • วันรับบำนาญงวดสุดท้าย ผู้ฝากจะได้รับเงินสงเคราะห์ 100%

ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต

 • ถ้าผู้ฝากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1-3 จะได้รับ 100%ของวงเงิน สงเคราะห์ หากเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ถัดไป จะได้รับความคุ้มครอง เพิ่มขึ้น 30% ของวงเงินสงเคราะห์เริ่มแรก ทุกๆ 3 ปีกรมธรรม์ ในช่วงส่งฝาก
 • ถ้าผู้ฝากเสียชีวิตในระหว่างปีที่รับเงินบำนาญ จะได้รับ 100% ของเงินสงเคราะห์เริ่มแรก พร้อมทั้งบำนาญ
  ส่วนที่เหลือทันที เพื่อให้ครบ 8 งวด หรือ 10 งวด