ทรัพย์เพิ่มพูน 5/2

คุ้มครองชีวิต 5 ปี ส่งเงินฝาก 2 ปี
อัตราส่งเงินฝากเท่ากับทุกอายุ

ประกันแบบสะสมทรัพย์ที่ คุ้มครองถึง 5 ปี ในการ
ส่งเงินฝากเพียง 2 ปี โดยมีอัตราเดียวทุกเพศทุกวัย เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ ที่ต้องการได้รับ
ความคุ้มครอง พร้อมได้รับเงินปันผลในอัตราสูง

 • ระยะเวลาส่งฝาก

  2 ปี

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง

  5 ปี

 • ความคุ้มครอง

  0-1 ปี 100%    2-5 ปี 210%
  ของวงเงินสงเคราะห์ชีวิต

จุดเด่นของบริการ

 • ค่าเบี้ยต่ำ อัตราเดียว ทุกเพศ ทุกวัย (7-75 ปี)
 • ส่งเงินฝาก 2 ปีคุ้มครอง 5 ปี
 • สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้ตามมูลค่าเงินสด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • ผู้ฝากอายุ 7 – 75 ปี

อัตราเงินส่งฝาก

 • อัตราส่งเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • อัตราส่งปีถัดไปจะต้องเท่ากับปีแรกที่ฝาก

ความคุ้มครอง

 • ส่งเงินฝาก 2 ปี คุ้มครอง 5 ปี
 • ปีที่ 1 คุ้มครอง 100% ของวงเงินสงเคราะห์ชีวิต
 • ปีที่ 2 – 5 คุ้มครอง 210% ของวงเงินสงเคราะห์ชีวิต

ผลประโยชน์

ปีที่ จ่ายเงินผลประโยชน์ (ของวงเงินสงเคราะห์ชีวิต)
1 3.25%
2 6.50%
3 6.75%
4 7.00%
5 210%

สิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์

 • สามารถเวนคืนกรมธรรม์ได้ตามมูลค่าเงินสด
 • สามารถใช้กรมธรรม์ค้ำประกันเงินกู้ได้ตามมูลค่าเงินสด