แบบออมสินคู่ขวัญ

ให้ความคุ้มครองชีวิตทั้งพ่อหรือแม่และบุตร

เหมาะสำหรับพ่อ-แม่ที่ต้องการทำประกันให้กับบุตร เพื่อให้เป็น หลักประกันสำหรับการศึกษา และเป็นของขวัญสำหรับบุตร มีให้เลือก 2 ระยะเวลา โดยส่งเงินฝากระยะสั้นกว่าระยะเวลาคุ้มครอง คือ

ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี

ส่งเงินฝาก 15 ปี คุ้มครอง 20 ปี

 • ระยะเวลาส่งเงินฝาก

  10 ปี / 15 ปี

 • ความคุ้มครอง

  15 ปี / 20 ปี

 • รับผลประโยชน์

  ให้ความคุ้มครองชีวิตทั้งพ่อหรือแม่และบุตรในกรมธรรม์เดียวกัน

ความคุ้มครองพิเศษ

 • ขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ ได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครอง
  ที่ต่ำ หากประสบอุบัติเหตุ ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์อุบัติเหตุให้ตามเงื่อนไข
 • หากประสบความทุพพลภาพไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีกต่อไป แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงได้รับตามเดิม
  ทุกประการ

ผลประโยชน์ กรณีมีชีวิตอยู่

 • ตั้งแต่รอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ธนาคารจะจ่ายเงินของขวัญวันเกิด ให้ 2% ของวงเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรในวันเกิดของบุตรทุกปี
 • ถ้าหากบุตรมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ธนาคารจะจ่ายเงิน สงเคราะห์ให้ 100%

ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต

 • กรณีผู้ฝากเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
  โดยสิ้นเชิง ธนาคาร จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 100% พร้อมทั้งได้รับการยกเว้นการส่ง เงินฝากในรอบปี
  กรมธรรม์ถัดไป ส่วนบุตรยังคงได้รับความคุ้มครองต่อ จนกรมธรรม์ครบกำหนด (และจะได้รับเงินสงเคราะห์อีก 100%)
 • กรณีบุตรเสียชีวิต ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามอายุของบุตร และกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ
 • กรณีผู้ฝากและบุตรเสียชีวิตพร้อมกัน และกรมธรรม์
  ยังมีผลบังคับอยู่ ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์
  ของทั้งผู้ฝาก และบุตรให้กับทายาท

เงื่อนไขการฝากเงิน

 • อายุผู้ฝากตั้งแต่ 20 – 55 ปี
 • อายุบุตรตั้งแต่แรกเกิด – 10 ปี ระบุชื่อบุตรได้คนเดียว และเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 • ผู้ฝากต้องเป็นพ่อ แม่ ที่แท้จริงของบุตร
 • เลือกวงเงินสงเคราะห์ได้สูงสุด 2 ล้านบาท
 • เลือกส่งเงินฝากได้ตามความสะดวก คือ รายปี
  ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

สิทธิประโยชน์

 • เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสด มีสิทธิ
  • กู้เงินได้ตามมูลค่าเงินสด
  • เวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด (ปิดบัญชี)
   ได้ตามมูลค่าเงินสด
  • หยุดส่งเงินฝากและให้ธนาคารโอนมูลค่าเงินสด
   ส่งฝากแทนให้ หรือให้ธนาคารลดความคุ้มครองลงโดยไม่ต้องส่งเงินฝากต่อ (เฉพาะระยะเวลาส่งฝาก 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี สามารถนำเงินที่ส่งฝาก
   ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีเช่นเดียวกับ
   เบี้ยประกันชีวิต ตามประกาศอธิดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172