ตารางเปรียบเทียบ เงินฝากประเภทต่างๆ จากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินก็มีบริการฝากเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม
โดยประเภทของการฝากเงินที่ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ มีดังนี้

 

แบบทรัพย์มั่นคง

อายุผู้ฝาก 7-70 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง 5 ปี
ความคุ้มครอง 5 ปี
คุ้มครองพิเศษ -
ลดหย่อนภาษี -
จ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของวงเงินสงเคราะห์
รายละเอียดเงินฝาก
 

แบบออมสินคู่ขวัญ

อายุผู้ฝาก 20-55 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง 10 ปี / 15 ปี
ความคุ้มครอง 15 ปี / 20 ปี
คุ้มครองพิเศษ
ขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ หากประสบอุบัติเหตุ ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์อุบัติเหตุให้ตามเงื่อนไข
หากประสบความทุพพลภาพไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีกต่อไป แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ
ลดหย่อนภาษี เฉพาะแบบออมสินคู่ขวัญ ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
จ่ายเงินผลประโยชน์ ให้ความคุ้มครองชีวิตทั้งพ่อหรือแม่และบุตรในกรมธรรม์เดียวกัน
  รายละเอียดเงินฝาก
 

ออมสินมรดก

อายุผู้ฝาก 20 – 65 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง 5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี
ความคุ้มครอง 90 ปี
คุ้มครองพิเศษ
ขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ หากประสบอุบัติเหตุ ธนาคารจ่ายเงินสงเคราะห์อุบัติเหตุให้ตามเงื่นไข
หากประสบความทุพพลภาพไม่ว่าจากความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากแต่สิทธิประโยชน์ยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ
ลดหย่อนภาษี สดหย่อนได้
จ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของวงเงินสงเคราะห์
  รายละเอียดเงินฝาก
 

แบบออมสินคู่ใจ 10/10

แบบออมสินสุขใจ 12/6

อายุผู้ฝาก 7 – 60 ปี 7 – 60 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง 10 ปี 6 ปี
ความคุ้มครอง 10 ปี 12 ปี
คุ้มครองพิเศษ
ขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ หากประสบอุบัติเหตุ ธนาคารจ่ายเงินสงเคราะห์อุบัติเหตุให้ตามเงื่นไข
หากประสบความทุพพลภาพไม่ว่าจากความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝาก แต่สิทธิประโยชน์ยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ
ขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ หากประสบอุบัติเหตุ ธนาคารจ่ายเงินสงเคราะห์อุบัติเหตุให้ตามเงื่นไข
หากประสบความทุพพลภาพไม่ว่าจากความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝาก แต่สิทธิประโยชน์ยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ
ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้
จ่ายเงินผลประโยชน์ 102% ของวงเงินสงเคราะห์ 120% ของวงเงินสงเคราะห์
  รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก
 

แบบออมสินบำนาญ 85/55

แบบออมสินบำนาญ 90/60

อายุผู้ฝาก 20 – 50 ปี 30 – 59 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง ผู้ฝากอายุ 55 ปี ผู้ฝากอายุ 60 ปี
ความคุ้มครอง จนถึงผู้ฝากอาย 85 ปี จนถึงผู้ฝากอายุ 90 ปี
คุ้มครองพิเศษ - -
ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้
จ่ายเงินผลประโยชน์ 25% ทุกปี 12.5% ทุกปี
  รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก