ตารางเปรียบเทียบ เงินฝากประเภทต่างๆ จากธนาคารออมสิน :: EN

ธนาคารออมสินก็มีบริการฝากเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม
โดยประเภทของการฝากเงินที่ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ มีดังนี้

 

ทรัพย์เพิ่มพูน 5/2

ออมสินเพิ่มพูน 5/1

ออมสินเพิ่มพูน 5/1 (พิเศษ)

อายุผู้ฝาก 7-75 ปี 7-75 ปี 7-75 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง 2 ปี 1 ปี 1 ปี
ความคุ้มครอง 5 ปี 5 ปี 5 ปี
คุ้มครองพิเศษ - - -
ลดหย่อนภาษี - ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
จ่ายเงินผลประโยชน์ 210% ของวงเงินสงเคราะห์ 105% ของวงเงินสงเคราะห์ 105% ของวงเงินสงเคราะห์
รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก
 

ประกันออมสิน 5/1

อายุผู้ฝาก 7-75 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง 1ปี
ความคุ้มครอง 5 ปี
คุ้มครองพิเศษ คุ้มครองอุบัติเหตุ
ลดหย่อนภาษี 2.74% ระยะเวลา 5 ปี
จ่ายเงินผลประโยชน์ ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ต้องถอนทั้งยอดฝากนั้น
  รายละเอียดเงินฝาก
 

ออมสินเพิ่มทรัพย์ 170

ออมสินเพิ่มทรัพย์ 200

อายุผู้ฝาก 7-55 ปี 7-55 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง 9ปี 15 ปี
ความคุ้มครอง 15 ปี 15 ปี
คุ้มครองพิเศษ
คุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ
หากประสบความทุพพลภาพ ไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรือ อุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีก ต่อไป
คุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ
หากประสบความทุพพลภาพ ไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรือ อุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีก ต่อไป
ลดหย่อนภาษี - -
จ่ายเงินผลประโยชน์ 114% ของวงเงินสงเคราะห์ 144% ของวงเงินสงเคราะห์
  รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก
 

ออมสินสบายใจ

ออมสินเงินได้
รายเดือน

ออมสินเกษียณสุข

ออมสินคู่ขวัญ

ออมสินอุ่นใจ

ออมสินตลอดชีพ

สะสมทรัพย์ 50/10

อายุผู้ฝาก 7-55 ปี 20 – 50 ปี 7– 40 ปี 20 – 55 ปี 7-55 ปี 7-55 ปี 7-50 ปี
ระยะเวลาฝากส่ง
มีให้เลือก 2 ระยะเวลา
8 ปี กับ 10 ปี
15 ปี 10 ปี
มีให้เลือก 2 ระยะเวลา
10 ปี กับ 15 ปี
มีให้เลือก 2 ระยะเวลา
15 ปี กับ 20 ปี
เลือกได้ 3 ระยะ คือ
15 ปี 18 ปี และ 21 ปี
10 ปี
ความคุ้มครอง 16 ปี กับ 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี 15 ปี กับ 20 ปี 25 ปี กับ 30 ปี ตลอดชีพ 50 ปี
คุ้มครองพิเศษ - - -
คุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ
หากประสบความทุพพลภาพ ไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรือ อุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีก ต่อไป
คุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ
หากประสบความทุพพลภาพ ไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรือ อุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีก ต่อไป
คุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ
หากประสบความทุพพลภาพ ไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรือ อุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีก ต่อไป
-
ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้ - - ลดหย่อนภาษีได้
จ่ายเงินผลประโยชน์ 100% ของวงเงินสงเคราะห์ 300% ของวงเงินสงเคราะห์ รับเงินสงเคราะห์ 100% พร้อมโบนัสอีก 50% 100% ของวงเงินสงเคราะห์ 100% ของวงเงินสงเคราะห์ 390% ของวงเงินสงเคราะห์ 100% ของวงเงินสงเคราะห์ชีวิต
  รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก