ตารางเปรียบเทียบ เงินฝากประเภทต่างๆ จากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินก็มีบริการฝากเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม
โดยประเภทของการฝากเงินที่ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ มีดังนี้

 

เงินฝากประจำ
รายเดือน

เงินฝากประจำ
3 เดือน

เงินฝากประจำ
6 เดือน

เงินฝากประจำ
12 เดือน

เหมาะกับ บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป
จุดเด่น เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกันและเงินสำรอง
ในอนาคต
เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรอง
ในอนาคต
ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
เงินกู้หรือค้ำประกันบุคคลได้
เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
เงินกู้หรือค้ำประกันบุคคลได้
เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก
12 เดือน
อัตราดอกเบี้ย (%)
2.65
1.10
1.35
1.70
ระยะเวลารับฝาก ฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา
24 เดือน
ไม่กำหนด ไม่กำหนด ไม่กำหนด
เงื่อนไขการฝาก ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
และไม่เกิน 25,000 บาท
ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง
ครั้งละ เท่าๆกัน
ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า
1,000 บาท
ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า
1,000 บาท
ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า
1,000 บาท
เงื่อนไขการถอน ต้องฝากครบ 24 ครั้ง ถอนเงินเท่าใดก็ได้ ถอนเงินเท่าใดก็ได้ ถอนเงินเท่าใดก็ได้
รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก
 

เงินฝากประจำ 24 M Plus

เงินฝากประจำ 36 M Plus

เหมาะกับ บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป
จุดเด่น
เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ย (%)
1.90 
2.40 
ระยะเวลารับฝาก ไม่กำหนด ไม่กำหนด
เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
เงื่อนไขการถอน ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้
ต้องถอนทั้งยอดฝากนั้น
ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้
ต้องถอนทั้งยอดฝากนั้น
  รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก
 

เงินฝากกระแสรายวัน

เหมาะกับ นักธุรกิจ และนักลงทุน
จุดเด่น
เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียก
สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ
อัตราดอกเบี้ย (%)
-
ระยะเวลารับฝาก ไม่กำหนด
เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชี ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
เงื่อนไขการถอน ถอนเป็นเช็ค
  รายละเอียดเงินฝาก
 

เงินฝากเผื่อเรียก

เหมาะกับ บุคคลทั่วไป
จุดเด่น
คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชี
อัตราดอกเบี้ย (%)
0.50
ระยะเวลารับฝาก ไม่กำหนด
เงื่อนไขการฝาก ตั้งแต่ 1 บาท เป็นต้นไป
เงื่อนไขการถอน ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  รายละเอียดเงินฝาก
 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
5 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
10 เดือน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
15 เดือน

เหมาะกับ บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป
จุดเด่น
เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
อัตราดอกเบี้ย (%)
ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ร้อยละ 2.10 ต่อปี
เฉลี่ยร้อยละ 2.175 ต่อปี
เฉลี่ยร้อยละ 2.50 ต่อปี
ระยะเวลารับฝาก - ตั้งแต่
16 มกราคม – 31 มีนาคม 2558
ตั้งแต่
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558
ตั้งแต่
16 มกราคม – 31 มีนาคม 2558
เงื่อนไขการฝาก เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
เงื่อนไขการถอน ถอนเงินเท่าใดก็ได้ ถอนเงินเท่าใดก็ได้ ถอนเงินเท่าใดก็ได้ ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก รายละเอียดเงินฝาก