เงินฝากประจำ
36 M Plus

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน
และเงินสำรองในอนาคต

เงินฝากประจำ 36 M Plus ที่ให้เวลากับคุณได้เต็มที่เพื่อการวางแผนชีวิตอันยาวนานของคุณ
รับผลตอบแทนเพื่อเงินสำรองสำรองใช้ฉุกเฉิน
ในอนาคต และมอบดอกเบี้ยให้คุณสุงสุดมากถึง 2.25%

 • ระยะเวลารับฝาก

  ไม่กำหนด

 • เงื่อนไขการถอน

  ฝากครบ 36 เดือน

 • อัตราดอกเบี้ย

  2.25 % ต่อปี

จุดเด่นของบริการ

 • เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน
  และเงินสำรองในอนาคต
 • คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • รับดอกเบี้ย 2.25%

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลตอบแทน
 • เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต

ระยะเวลารับฝาก

 • ไม่กำหนด

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

เงื่อนไขการถอน

 • ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ต้องถอนทั้งยอดฝากนั้น
 • กรณีถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 36 เดือน คำนวณดอกเบี้ย ดังนี้
  • ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
  • ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก
   36 เดือน คำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเผื่อเรียก
   โดยหักดอกเบี้ยส่วนที่ลงรับเกินไปแล้ว
   จากยอดเงินฝาก

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • 2.25 % ต่อปี

การลงรับดอกเบี้ย

 • ลงรับดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • ตามประกาศสรรพากร

เอกสารเปิดบัญชี

 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
  หรือค้ำประกันบุคคลได้