เงินฝากกระแสรายวัน

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ
และนักลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและคล่องตัว
ในการใช้สอยและหมุนเวียน โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก ใช้จ่ายง่ายและปลอดภัยมากขึ้นด้วยการสั่งจ่ายเช็ค ที่สามารถใช้ถอนเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • ระยะเวลารับฝาก

  ไม่กำหนด

 • เงื่อนไขการถอน

  ถอนเป็นเช็ค

 • อัตราดอกเบี้ย

  เหมือนเงินฝากเผื่อเรียก

จุดเด่นของบริการ

 • เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือน
  เงินฝากเผื่อเรียก
 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว
  ในการ ใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน
  และขยายกิจการ
 • สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน
 • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ

ระยะเวลารับฝาก

 • ไม่กำหนด

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • นิติบุคคลทุกประเภท

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชี ฝากครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเป็นเช็ค

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

 • ถ้ายอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากเผื่อเรียก
  หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

การลงรับดอกเบี้ย

 • รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากเผื่อเรียก
  หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

เอกสารการเปิดบัญชี

 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
  หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อขอสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีได้

บริการพิเศษ

 • บริการเช็คเงินด่วน คือการใช้บริการต้องเป็นเช็คของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นได้ทั้งเช็ค ผู้ฝากกระแสรายวัน และเช็ค CO โดยสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันที
  ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หรือสามารถนำฝากเข้าบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  ซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช็ค กรณีที่เป็นการนำเช็คในเขตสำนักหักบัญชีมาเข้าบัญชี