ตารางเปรียบเทียบ เงินฝากประเภทต่างๆ จากธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินก็มีบริการฝากเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม
โดยประเภทของการฝากเงินที่ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการ มีดังนี้

 

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

สินเชื่อไทรทอง
เอนกประสงค์

สินเชื่อเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ

ประเภทสินเชื่อ เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ
เงินกู้ระยะสั้น
เงินกู้ระยะยาว
จุดเด่นบริการ
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
แก้ไขปัญหาเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน
เพื่อการอุปโภคและบริโภค
ซื้อเครื่องใช้จำเป็น ภายในครัวเรือน,
ซื้อยานพาหนะ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
วงเงินกู้ - ไม่เกิน 2,000,000 บาท 1,000,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาผ่อนชำระ - ไม่เกิน 20 ปี
เงินกู้ระยะสั้น :ไม่เกิน 1 ปี
เงินกู้ระยะยา: ไม่เกิน 10 ปี
คุณสมบัติผู้กู้ เป็นนิติบุคคลที่ทำการผลิตหรือจำหน่ายสินค้า/บริการ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ
 

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่

สินเชื่อธุรกิจห้องแถว

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท

ประเภทสินเชื่อ เงินทุน หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ เงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เงินกู้ระยะสั้น
จุดเด่นบริการ ให้กู้ตามความจำเป็น หรือ ความเป็นไปได้ขอธุรกิจ เพื่อ เพิ่มความมั่นใจในการประกอบธุรกิจของคุณให้ง่ายมากขึ้น และอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบธุรกิจห้องแถว - เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
วงเงินกู้ กู้ได้ตามความจำเป็น ความเป็นไปได้ของธุรกิจ 200,000-1,000,000 บาท ไม่เกิน200,000 บาท/ราย ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่า ของเงินออมหรือเงินทุนหรือเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่
ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 5 ปี - ไม่เกิน 8 ปี ไม่เกิน 10 ปี ไม่เกิน 5 ปี
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพ ที่ส่วนราชการรับรองแล้วหรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการ
ไม่เป็นลูกค้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน หรือโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวในขณะยื่นกู้
ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่อแสวงหากำไร
เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ
มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน และมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริงจากธนาคาร
ต้องเป็นกลุ่มชาวบ้าน ที่รวมตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป
มีการออมทรัพย์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
  รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ รายละเอียดสินเชื่อ