ค้นหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท ประกาศเมื่อ ซื้อเอกสาร ยื่นซอง เปิดซอง ราคากลาง ประกาศ
17/2558

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ COMPUPRINT SP40

22 พ.ค 2558 -

22 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
53 อ./2558

ประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22 พ.ค 2558 -

27 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
39(อ.)/2558

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
39(อ.)/2558

ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

22 พ.ค 2558

22 พ.ค 2558 -

27 พ.ค 2558

3 มิ.ย 2558

19 มิ.ย 2558

- PDF
36(อ)/2558

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 พ.ค 2558 -

25 พ.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

- PDF
36(อ)/2558

ประกาศราคากลางงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

21 พ.ค 2558 -

30 มิ.ย 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
32(อ.)/2558

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และอาคารคลังพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25 พ.ค 2558 -

5 ก.ค 2558

25 พ.ค 2558 -

28 พ.ค 2558

3 มิ.ย 2558

22 มิ.ย 2558

- PDF
ธนาคารออมสินภาค 10

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาศรีเชียงใหม่ โดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ค 2558 -

1 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
ธนาคารออมสินภาค 10

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 1,300 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาบ้านดุง โดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ค 2558 -

1 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
สต.196/2558

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ธนาคารออมสินสาขาสตูล โดยวิธีตกลงราคา

21 พ.ค 2558 -

1 ก.ค 2558

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

PDF -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11