ตรวจสลากออมสิน

การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการออมธนาคารออมสิน เนื่องในวันออมแห่งชาติในหัวข้อ“เคล็ดลับการออม”


ประกาศผลเคลดลบการออมFinal800.jpg
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poster-Savings-Contest-(O)800-(1).jpg      
       ธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ  มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง  และในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ  ซึ่งธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออมเป็นประจำทุกปี  ในปี 2559 นี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชนภายนอกในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ ธนาคารออมสินจึงจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออมให้กับเยาวชนและประชาชน

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
2. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออมให้กับเยาวชนและประชาชน
3. ส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
4. เปิดเวทีสร้างสรรค์ผลงานในระดับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
 
คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร 
1. ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี  และประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ      
2. เนื้อหาในคลิปต้องเกี่ยวกับ “เคล็ดลับการออม” ที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม
3. 1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน
4. ผลิตผลงานคลิปสั้นความยาว ไม่เกิน 1 นาทีสกุลไฟล์ Mpeg4 หรือ Avi หรือ Mov (อย่างใดอย่างหนึ่ง)โดยมีความละเอียดขั้นต่ำ 1280 X 720  ถึง1920 x 1080 pixels ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์
หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการ
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
6. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคารออมสิน ธนาคารมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
จากเจ้าของผลงาน
7. เงื่อนไขอื่นๆนอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 
***ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขอื่น ๆ
* การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
* ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นแต่สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ใน 30 วัน หลังการประกาศผลการประกวด
* ผลงานที่ส่งประกวดที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของธนาคารออมสิน
* ผลงานที่ส่งประกวดทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน
 
วิธีการส่งผลงาน
1.ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.gsbgen.com โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 
2.ส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโออัพโหลดผลงานลงใน YouTubeตั้งชื่อผลงานว่าโดยใส่ชื่อผลงานว่า“เคล็ดลับการออม” และต่อท้ายด้วยชื่อผลงาน (ตัวอย่าง เคล็ดลับการออมมีออม ไม่มีอด) และใส่คำอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน และ คัดลอก URLส่งมาที่ Email: gsb.savingsclip@gmail.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 
การตัดสินผลงาน
รอบคัดเลือกจำนวน 20 ผลงาน
คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ส่งและอัพโหลดลงใน YouTube  ที่ถูกต้องตามเงื่อนไข และโดนใจคณะกรรมการ ทั้งประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนทั่วไป  ประเภทละ 10 ผลงานผ่านทาง  Facebook GSB Society ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559
 
รอบตัดสิน
ผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ละประเภท รวม 20 ผลงาน  ที่ประกาศผ่านทาง  Facebook GSB Society  ผลงานของผู้สมัครที่ได้รับการกด Like มากที่สุดจะได้รางวัล Popular Vote(หากมีคะแนนโหวตสูงสุดเท่ากัน ให้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)สำหรับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1รองชนะเลิศอันดับ 2  และรางวัลชมเชย  จะตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศผลผู้ชนะผ่านทาง Facebook GSB Society / www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
 
เกณฑ์การตัดสิน 
1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์และประเด็นที่กำหนด
2. วิธีการสื่อสารเรื่องราวสามารถส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกรักการออม
3. ความคิดสร้างสรรค์เทคนิคในการนำเสนอโดนใจคณะกรรมการ
4. วิธีการเล่าเรื่อง (เข้าใจง่าย เรื่องราวหน้าสนใจ หน้าติดตาม)
5. คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)

 
รางวัลการประกวด
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
สลากออมสินพร้อมเกียรติบัตร 
* รางวัลชนะเลิศ
  สลากออมสินมูลค่า 40,000 บาท
* รองชนะเลิศอันดับ 1 
  สลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท
* รองชนะเลิศอันดับ 2 
  สลากออมสินมูลค่า 20,000 บาท
* รางวัลชมเชย 2 รางวัล
   สลากออมสินมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 
มูลค่ารวม 110,000 บาท
สลากออมสินพร้อมเกียรติบัตร 
* รางวัลชนะเลิศ
  สลากออมสินมูลค่า 50,000 บาท
* รองชนะเลิศอันดับ 1 
  สลากออมสินมูลค่า 40,000 บาท
* รองชนะเลิศอันดับ 2 
  สลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท
* รางวัลชมเชย 2 รางวัล
   สลากออมสินมูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท
 
มูลค่ารวม 160,000 บาท
รางวัล Popular Vote : ผลงานที่ได้ยอดLike สูงสุด จากเพจ Facebook GSB Society
สลากออมสินพร้อมเกียรติบัตร  : สลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน โทร 02 299 8000 ต่อ 010253 และ 010236  (ภายในวันและเวลาทำการ)