คำขวัญวันสถาปนาออมสินครบรอบ ๕๓ ปี

ขอเชิญเยี่ยมชมคำขวัญเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๕๓ ปี ธนาคารออมสิน

คำขวัญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๕๓ ปี ธนาคารออมสิน จอมพล ถนอม กิตติขจร

 

 

ลำดับที่

คำขวัญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๕๓ ปี ธนาคารออมสิน

ดาวน์โหลด

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี 78 KB
จอมพลถนอม กิตติขจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 119 KB
พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 74 KB
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 70 KB
นายเสริม วินิจฉัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 139 KB
นายสุนทร หงศ์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 111 KB
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 82 KB
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 82 KB
พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา ประธานกรรมการธนาคารออมสิน 111 KB
๑๐ พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์ 111 KB
๑๑ พันเอกถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 82 KB
๑๒ ป๋วย อึ้งภาภรณ์ 57 KB
๑๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 94 KB
๑๔ พระบำราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 147 KB
๑๕ หม่อมหลวงปืนไทย มาลากุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 82 KB
๑๖ สาส์นของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ปี ๒๕๐๙ 147 KB