สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

หน่วยละ 100 บาท อายุ 5 ปี มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนรวม 60 ครั้ง รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 5 ล้านบาท 5 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ฝากครบอายุรับเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ย

รายละเอียดและหลักเกณฑ์

รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ปัจจุบันหยุดรับฝาก
คุณสมบัติผู้ฝาก - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท
อายุสลาก 5 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 60 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย 100 บาท
ค่าส่วนลดการถอนก่อนครบกำหนด หักค่าส่วนลด 2 บาท/หน่วย ถ้าถอนก่อนครบ 3 เดือน
การออกรางวัล ทุกวันที่ 1 ของเดือน

ดอกเบี้ยครบอายุ

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย)
งวดที่ 501-504
งวดที่ 505 - 507
ฝากไม่ครบ 1 ปี ไม่ได้ดอกเบี้ย ไม่ได้ดอกเบี้ย
ฝากครบ 1 ปี 1.00 1.40
ฝากครบ 2 ปี 2.25 2.85
ฝากครบ 3 ปี 3.75 4.75
ฝากครบ 4 ปี 5.50 8.00
ฝากครบ 5 ปี 7.50 10.50

เงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่หมุน เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 5 5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 5 500,000 บาท
รางวัลที่ 3 10 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 20 10,000 บาท
รางวัลที่ 5 40 5,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 1 600 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 400 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 4 300 บาท
* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2
** เงินรางวัลนี้ มีผลกับสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดเก่า (501-504) ตั้งแต่การออกรางวัลครั้งที่ 4/2554 (1 เมษายน 2554) ด้วย

การออกรางวัล

ในปี 2557 ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และเดือนพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรซ์ ในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.50 น.

สิทธิการรับรางวัลและถอนคืนสลาก

ผู้ฝากมีสิทธิรับเงินรางวัลและถอนคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ ภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สลากออมสินพิเศษครบกำหนด