สลากออมสินพิเศษ 3 ปี

สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี

งวดที่ 80 หน่วยละ 50 บาท อายุ 3 ปี มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 51.50 บาท เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี

รายละเอียดและหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้ฝาก - บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท
อายุสลาก 3 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง)
ราคาต่อหน่วย 50 บาท
ค่าส่วนลดการถอนก่อนครบกำหนด ถอนก่อนครบ 3 เดือน หักส่วนลด 1 บาท/หน่วย
การออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน*

ดอกเบี้ยครบอายุ

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี 0 50.00
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี 0.25 50.25
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี 0.50 50.50
ฝากครบ 3 ปี 1.50 51.50

เงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 3 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 2 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 2 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 5 10 5,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
(ต่างงวดและหมวดอักษร)
  10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว 2 400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว 2 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 2 150 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
** รางวัลนี้เริ่มตั้งแต่การออกรางวัล ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
*** ดอกเบี้ยครบอายุตามระยะเวลาฝาก มีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ตั้งแต่งวดที่ 78 เป็นต้นไป

ผลตอบแทนขั้นต่ำ

จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทน % ต่อปี
100 บาท ไม่ถึง 5 แสนบาท 1.000
5 แสนบาท 1.720
5 ล้านบาท 1.864

การออกรางวัล

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.50 น.

สิทธิการรับรางวัลและถอนคืนสลาก

ผู้ฝากมีสิทธิรับเงินรางวัลและถอนคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ ภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สลากออมสินพิเศษครบกำหนด