สลากออมสินกุศล งวดที่ 2

สลากออมสินกุศล

งวดที่ 2 หน่วยละ 40 บาท อายุ 2 ปี มีสิทธิถูกรางวัล ทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน มูลค่ารางวัลที่ 1 เป็นจำนวน 500,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดและหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ รายละเอียด
ระยะเวลาจำหน่าย 2 เดือน (31 ตุลาคม 2554 ถึง 30 ธันวาคม 2554)
อายุสลาก 2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย มีผลตอบแทนเป็นรางวัล
จำหน่าย ฉีกเป็นฉบับ หรือเป็นเล่ม (50 ฉบับ)
ราคาต่อหน่วย/ฉบับ 40 บาท เลือกหมายเลขสลากได้
ใบสลาก ระบุงวด , หมวดอักษร , หมายเลขสลาก 7 หลัก
(จำหน่าย 10 หมวดอักษร A – J)
วันที่ที่ลงในใบสลาก สลากเริ่มนับอายุ วันที่ 16 มกราคม 2555 
สลากมีสิทธิถอนคืนครบอายุ วันที่ 16 มกราคม 2557 
สลากเริ่มมีสิทธิถูกรางวัล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 
(สลาก เริ่มนับอายุ มีสิทธิถอนคืน และสิทธิถูกรางวัล พร้อมกันทุกฉบับ)
กรรมสิทธิ์ เป็นของผู้ถือ
สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง ในการถูกรางวัลแต่ละครั้ง สลาก 1 ใบมีสิทธิถูกรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล
การออกรางวัล ทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่มครั้งแรก 1 กุมภาพันธ์ 2555 
(เฉพาะการออกรางวัลวันที่ 1 มกราคม และ 1 พฤษภาคม 
ให้เลื่อนเป็น 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)
ดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย
ถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ได้
ถอนคืนเมื่อครบกำหนด เริ่มถอนคืนเงินต้นได้ตามที่ระบุไว้ในใบสลาก (16 มกราคม 2557)
การออกรางวัล จะออกเฉพาะตัวเลข 7 หลัก ดังนั้น ทุกหมวดอักษรจะได้รับรางวัลเหมือนกัน
เงินรางวัล รางวัลที่ 1 หมุน 1 ครั้งๆ ละ 500,000 บาท 
รางวัลที่ 2 หมุน 4 ครั้งๆ ละ 30,000 บาท 
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้งๆ ละ 15,000 บาท 
รางวัลที่ 4 หมุน 30 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท 
รางวัลที่ 5 หมุน 50 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท
กำหนดระยะเวลารับเงินรางวัล / ถอนคืนเงินต้น ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 
(ภายในระยเวลา 1 ปีนับจากวันที่สลากครบอายุ)
ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม ในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินที่จำหน่ายสลากได้
หมายเหตุ : ไม่สามารถคำนวนผลตอบแทนขั้นต่ำได้ เนื่องจากไม่มีรางวัลเลขท้ายและดอกเบี้ย

การออกรางวัล

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินกุศล งวดที่ 2 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะทำการออกรางวัลต่อจากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี โดยทำการบันทึกเทป และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตช์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.