แก้ไขล่าสุด 19 มี.ค. 2558

อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารออมสินให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามอัตราดังต่อไปนี้

ผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคลประเภทต่างๆ

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  ผู้ฝากทั่วไป นิติบุคคลประเภท มูลนิธิ,
สมาคม, วัด และ
นิติบุคคล ที่มิได้แสวงหากำไร
นิติบุคคลประเภท บจก., บมจ.,
หจก. และ หสน.
1. เผื่อเรียก 0.50 0.50 0.50
2. เผื่อเรียก (พิเศษ) 1.25 1.25 1.25
3. เงินฝากประจำ 3 เดือน      
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
1.10 1.10 1.10
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
1.15 1.15 1.15
4. เงินฝากประจำ 6 เดือน      
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
1.35 1.35 1.35
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
1.40 1.40 1.40
5. เงินฝากประจำ 12 เดือน      
(1) ต่ำกว่า  1,000  ล้านบาท
1.70 1.70 1.70
(2) ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
2.40 2.40 1.70
6. เงินฝากประจำ 24 M Plus 1.90 1.90 1.90
7. เงินฝากประจำ 36 M Plus 2.40 2.40 1.95
8. เงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี 2.65 - -
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

 

ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ประเภทเงินฝาก และวงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ
1. เผื่อเรียก 0.50 0.50
2. เผื่อเรียก(พิเศษ) 1.25 1.25
3. ประจำ 3 เดือน    
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
1.10 1.10
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
1.15 1.15
4. ประจำ 6 เดือน    
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
1.35 1.35
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
1.40 1.40
5. ประจำ 12 เดือน    
(1) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
1.70 1.70
(2) ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
1.70 1.70
6. ประจำ 24 M Plus 1.90 1.90
7. ประจำ 36 M Plus 1.95 1.95
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

 

สถาบันการเงิน

ประเภทเงินฝาก และวงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  สถาบันการเงิน
1. เผื่อเรียก 0.50
2. เผื่อเรียกพิเศษ เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตร 1.25
3. ประจำ 3 เดือน  
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
1.10
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
1.15
4. ประจำ 6 เดือน  
(1) ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
1.35
(2) ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
1.40
5. ประจำ 12 เดือน  
(1) ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
1.70
(2) ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
1.70
6. ประจำ 24 M Plus 1.90
7. ประจำ 36 M Plus 1.95
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ

ประเภทเงินฝาก และวงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา
(MLR) MINIMUM LENDING RATE
6.750
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
(MOR) MINIMUM OVERDRAFT RATE
7.250
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี
(MRR) MINIMUM RETAIL RATE
7.625
 

หมายเหตุ

ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบุคคล

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดนัดไม่ชำระหนี้
(ร้อยละต่อปี)
1. สินเชื่อสวัสดิการ    
1.1 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
   
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
MLR + 1.00 14.00
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน
MLR + 1.25 14.00
(3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้
MLR - 0.25 14.00
1.2 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
   
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
MLR + 1.50 14.00
(2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้
MLR 14.00
1.3 สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
   
(1) กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
MLR + 5.00 14.00
(2) กรณี่ผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
MLR + 4.00 14.00
1.4 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
MLR + 1.50 14.00
(2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้
MLR + 0.50 14.00
1.5 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานหน่วยงานเอกชน
MLR + 2.00 14.00
1.6 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
MLR - 0.375 14.00
2. สินเชื่อไทรทอง    
2.1 สินเชื่อไทรทอง (อเนกประสงค์)
   
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
MLR + 2.00 14.00
(2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้
MLR + 0.50 14.00
2.2 สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
MLR + 1.50 14.00
2.3 สินเชื่อไทรทองเพื่อการสร้างงาน
12.00 14.00
2.4 สินเชื่อไทรทองเพื่อการท่องเที่ยว
   
(1) กรณีท่องเที่ยวภายในประเทศ
MLR + 1.00 14.00
(2) กรณี่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
MLR + 2.00 14.00
2.5 สินเชื่อ GSB 3X
12.00 14.00
2.6 สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์
   
(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
MLR + 1.00 14.00
(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์)
MLR + 0.50 14.00
(3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้
MLR 14.00
2.7 สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB Plus)
   
(1) เงินกู้ระยะยาว
MLR + 0.50 14.00
(2) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
MLR + 1.00 14.00
2.8 กรณีไถ่ถอนจำนองและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus)
MLR 14.00
2.9 สินเชื่อเพื่อการศึกษา
   
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท
MLR - 0.50 14.00
(2) วงเงินกู้เกิน 20,000 บาท
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
MLR 14.00
(3) วงเงินกู้เกิน 50,000 บาท
MLR + 1.50 14.00
2.10 โครงการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต
MLR + 3.50 14.00
2.11 โครงการสินเชื่อส่วนบุคคล (Non-Bank)
MLR + 7.125 19.00
2.12 สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
   
(1) เงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1-2 MLR - 1.00
หลังจากนั้น MLR
14.00
(2) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
MLR + 1.00 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
(ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยกรณี ผิดนัดไม่ชำระหนี้
(ร้อยละต่อปี)
1. สำหรับผู้กู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ
ใช้ทั้งประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา และหรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
1.1 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน ค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่คิดให้กับผู้ฝากทั่วไป
ของแต่ละประเภทที่นำมาเป็นหลักประกัน
บวกเพิ่มร้อยละ1.50 ต่อปี
14.00
1.2 กรณีใช้สสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่กำหนดไว้
   
งวดที่ 51 4.16  
52 4.16  
53 4.15  
54 4.48  
55 4.31  
56 3.97  
57 3.96  
58 4.12  
59 4.13  
60 4.12  
61 4.12  
62 4.12  
63 4.12  
64 3.95  
65 3.38  
66 3.38  
67 3.38  
68 3.38  
69 3.375  
70 3.375  
71 3.369  
72 4.701  
73 4.700  
74 4.700  
1 (รุ่นธนโชค) 5.95  
1 (5 ปี) 5.14  
2 (5 ปี) 5.14  
3 (5 ปี) 5.14  
4 (5 ปี) 5.14  
5 (5 ปี) 5.32  
6 (5 ปี) 5.32  
7 (5 ปี) 5.32  
2. สินเชื่อพันธบัตรออมสิน MLR - 1.00 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด
ไม่ชำระหนี้
1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MLR + 1.50 14.00
2. กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MLR 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบพิเศษ)

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด
ไม่ชำระหนี้
1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (แบบที่ 1)    
1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 1
1.25 14.00
1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 2
MLR - 1.75 14.00
1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 3 เป็นต้นไป
จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน
MLR - 0.50 14.00
2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (แบบที่ 2)    
2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 1-3
4.50 14.00
2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปีที่ 4 เป็นต้นไป จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน
MLR - 0.50 14.00
3. อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ตาม 1 และ 2 เฉพาะปีแรก
   
3.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบที่ 1 ให้ปรับลด
0.25 0.50
3.2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบที่ 2 ให้ปรับลด
0.50 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบลอยตัว)

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด
ไม่ชำระหนี้
1. ไม่เกิน 500,000 บาท MLR - 0.50 14.00
2. ไม่เกิน 1,000,000 บาท MLR - 0.25 14.00
3. เกิน 1,000,000 บาท MLR 14.00
4. การกู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร    
4.1 ไม่เกิน 3,000,000 บาท
MLR + 1.00 14.00
4.2 เกิน 3,000,000 บาท
MLR + 2.00 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะและบุคคลเพิ่มยอด (GSB Plus)

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด
ไม่ชำระหนี้
1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคารออมสิน MLR - 0.50 14.00
2. สำหรับลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น MLR + 1.00 14.00
3. กรณีไถ่ถอนจำนองและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus) MLR 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานหน่วยงานเอกชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานหน่วยงานเอกชน MLR + 1.00 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. อัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
(หนี้นอกระบบ) กรณี Flat Rate
   
1.1 การให้สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)
   
1.1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000.- บาท
0.50 ต่อเดือน -
1.1.2 วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000.- บาทขึ้นไป
0.75 ต่อเดือน -
1.2 การให้สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (สินเชื่อเพิ่มยอด)
0.75 ต่อเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน
2. อัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554    
การให้สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) MRR + 3 14
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (กรณี Flat Rate)    
1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (กรณีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน)
   
1.1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000.- บาท
0.50 ต่อเดือน (Flat Rate) 25.00
1.1.2 วงเงินกู้เกินกว่า 30,000.- บาท
0.75 ต่อเดือน (Flat Rate) 25.00
1.1.3 กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่งธนาคาร
0.50 ต่อเดือน (Flat Rate) 25.00
1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (กรณีสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการไทย)
   
1.2.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000.- บาท
0.50 ต่อเดือน (Flat Rate) 25.00
1.2.2 วงเงินกู้เกินกว่า 30,000.- บาท
0.75 ต่อเดือน (Flat Rate) 25.00
1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (กรณีสินเชื่อประชาชนสุขใจ)
1.00 ต่อเดือน (Flat Rate) 25.00
1.4 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (กรณีสินเชื่อคืนความสุข)
0.50 ต่อเดือน (Flat Rate) 25.00
1.5 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
   
1.5.1 กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ในระหว่างสัญญา
ให้คิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย ตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3
  0.50 ต่อเดือน
ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
1.5.2 กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ภายหลังครบกำหนดสัญญา
ให้คิดเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย ตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3
  0.50 ต่อเดือน
(แบบลดต้นลดดอก) ของเงินต้นคงเหลือ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (กรณี MRR)    
2.1 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2554
MRR + 3.00 14.00
2.2 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อห้าสิบพันทันใจ)
MRR + 2.00 14.00
2.3 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (สินเชื่อช่วยภัยน้ำท่วม)
MRR 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสถานศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพเอกชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
สถานศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพเอกชน 5.00 14.00
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู MLR MLR + 2.00
2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร MLR MLR + 2.00  
3. สินเชื่อพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ MLR MLR + 2.00  
4. สินเชื่อโครงการคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาเพื่อพัฒนาครูไทย MLR + 0.50 MLR + 2.50
5. สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน MLR MLR + 2.00
6. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. MLR MLR + 2.00
7. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 / สมาชิก ช.พ.ส. MLR MLR + 2.00
8. สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. MLR - 0.50 MLR + 1.50
9. สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา MLR - 0.85 MLR + 1.15
10. สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีดำรงเงินฝาก ดังนี้      
10.1 กรณีหน่วยงานเปิดบัญชีดำรงเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราสูงสุดตามประกาศ
ธนาคารของเงินฝากประเภท
เดียวกับที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดดำรงไว้ + 1.75
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
กรณีหน่วยงานเปิด
บัญชดำรงเงินฝาก
+ 2.00
10.2 กรณีหน่วยงานปิดบัญชีดำรงเงินฝาก
MLR + 0.25 MLR + 2.25
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อองค์กรชุมชน

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท    
1.1 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
   
(1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT)
6.00 8.00
(2) กรณีเบิกเงินเกินบัญชี (OD)
MLR - 1.25 14.00
(3) กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร (LT)
6.00 8.00
1.2 สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
   
(1) กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT)
4.85 6.85
(2) กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)
4.85 14.00
1.3 สินเชื่อกลุ่มอาชีพไทยเข้มแข็ง
6.00 8.00
2. การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทกลุ่มเกษตรกร    
2.1 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ทั้งกรณี
เพาะปลูกใบยาและก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงบ่มใบยา
MLR + 1 MLR + 3
2.2 โครงการสินเชื่อปลูกต้นกระดาษ
MLR + 1 MLR + 3
3. การให้สินเชื่อสมาชิกองค์กรชุมชนสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน
(รายบุคคล) อเนกประสงค์
   
3.1 กรณีบุคคลค้ำประกัน
MLR + 2 MLR + 4
3.2 กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
MLR + 1 MLR + 3
3.3 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร
MLR + 1 MLR + 3
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีก

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  ร้อยละ กรณีผิดนัด
ไม่ชำระหนี้
หากภายใน 2 ปี
ยังไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
สินเชื่อฟื้นฟูกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก      
ปีที่ 1 ชำระดอกเบี้ยเมื่อครบรอบปี
2.00 14.00  
ปีที่ 2 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
2.00 14.00  
ปีที่ 3 ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
5.00 14.00 + 3.00
สินเชื่อปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก      
ปีที่ 1 ชำระดอกเบี้ยเมื่อครบรอบป
2.00 14.00  
ปีที่ 2 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
2.00 14.00  
ปีที่ 3 ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นทุกเดือน
5.00 14.00 + 3.00
สินเชื่อยกระดับโรงฆ่า/ชำแหละสัตว์ปีก      
ปีที่ 1 ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
5.00 14.00  
ปีที่ 2 ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นทุกเดือน
5.00 14.00  
ปีที่ 3
    + 3.00
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อแฟคเตอริ่ง

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด
ไม่ชำระหนี้
สินเชื่อแฟคตอริ่ง MOR + 5.00 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อธุรกิจห้องแถว    
1.1 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ เป็นหลักประกัน
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
 
1.2 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน
   
1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
MLR ถึง MLR ลบไม่เกินร้อยละ 2.50 14.00
1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
MOR ถึง MOR ลบไม่เกินร้อยละ 2.50 14.00
1.3 กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เป็นหลักประกัน
   
1.3.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
MLR 14.00
1.3.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
MOR 14.00
1.4 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
   
1.4.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
MLR + 1.00 14.00
1.4.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น
MOR + 1.00 14.00
2. สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ MLR + 2.00 14.00
3. สินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เจ้าของยานยนต์
สำหรับยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
5.00 14.00
4. สินเชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ (ธุรกิจแฟรนไชส์) MLR + 3.00 14.00
5. สินเชื่อกองทุนตั้งตัวได้ MRR + 2.00 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดสินเชื่อด้านการค้าต่างประเทศ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  สกุลเงิน ร้อยละ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
บริการด้านการนำเข้า
ตั๋วสินค้าเข้าที่ไม่ทำทรัสต์รีซีท
ตั๋วสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท
ทรัสต์รีซีทภายใต้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออก
THB MLR หรือ MLR
บวกไม่เกินร้อยละ
3.50 ต่อปี
14.00
  USD 6.00  
  EUR 6.50  
  JPY 3.75  
บริการด้านการส่งออก
รับซื้อลดตั๋วสินค้าออกที่มีระยะเวลา
(Discounted Export Time Bill)
USD 6.00  
  EUR 6.50  
  JPY 3.75  
รับซื้อ / รับซื้อลดตั๋วสินค้าออก
THB MLR หรือ MLR
บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี
14.00
สินเชื่อสินค้าออก (Packing Credit)
THB MLR หรือ MLR
บวกไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี
14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs    
1.1 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามธนาคารกำหนด ค้ำประกัน
   
1.1.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว
MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50 14.00
1.1.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี
MOR ถึง MOR + ไม่เกิน 3.50 14.00
1.2 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 14.00
1.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ค้ำประกัน
   
1.3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว
MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 2.50 14.00
1.3.2 กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี
MOR ถึง MOR - ไม่เกิน 2.50 14.00
2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ของธนาคารออมสิน (NPA)
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สินเชื่อธุรกิจและ SMEs
กรณีเงินกู้ระยะยาว
14.00
3. สินเชื่อโครงการสินเชื่อบำรุงขวัญเพื่อธุรกิจ SMEs รายย่อย
(เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่)
   
3.1 กรณีเงินกู้ระยะยาว
   
3.1.1 ปีที่ 1 - 3
MLR - 1.00 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
3.1.2 ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป
MLR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
3.1.3 กรณีเบิกเงินเกินบัญชี
MOR อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ + 2.00
4. สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
4.1 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือดำรงเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่นำมาเป็นหลักประกัน +
เพิ่มไม่น้อยกว่า 1.00
14.00
4.2 กรณีใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 14.00
4.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ของเงินฝากประเภทประจำ 12 เดือน
สำหรับผู้ฝากทั่วไป
และนิติบุคคล + 1.50
14.00
4.4 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ของฝากประเภทประจำ 12 เดือน
สำหรับผู้ฝากทั่วไป
และนิติบุคคล + 1.75
14.00
4.5 กรณีเงินกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกัน
MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 1.50 14.00
4.6 กรณีเงินกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกัน
MOR ถึง MOR - ไม่เกิน 1.50 14.00
5. สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์    
5.1 กรณีเงินกู้ระยะสั้น
   
5.1.1 เงินกู้เบิกเกินบัญชี
ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) MOR ถึง MOR - ไม่เกิน 1.25 หรือ
(2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก
ประเภทประจำ 12 เดือน
สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล
+ ไม่น้อยกว่า 2.75
14.00
5.1.2 เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใข้เงิน
MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 1.375 14.00
5.2 กรณีเงินกู้ระยะยาว
ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 1.75 หรือ
(2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝาก
ประเภทประจำ 12 เดือน
สำหรับผู้ฝากทั่วไป และนิติบุคคล
+ไม่น้อยกว่า 2.75
14.00
6. สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (PSA)    
6.1 ปีที่ 1 และปีที่ 2 (MLR ตามประกาศของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย)
MLR - 3.00 14.00
6.2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป (MLR ตามประกาศของธนาคารออมสิน)
MLR + 1.00 14.00
6.3 กรณีพบว่าผู้กู้รายใดมีการใช้บริการเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวซ้ำซ้อนกับเงินกู้ตามโครงการ SMEs Power Fast Track เพื่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย และมีวงเงินกู้รวมกันเกิน 5,000,000 บาท ให้ปรับเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้กู้รายนั้นเป็นร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี (MLR ตามประกาศ
ของธนาคารออมสิน) นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน
   
7. สินเชื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
   
7.1 กรณีผู้กู้เป็นสถานประกอบการ
5.00 14.00
7.2 กรณีผู้กู้เป็นผู้ประกันตน
6.00 14.00
8. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs สำหรับเจ้าของยานยนต์
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
   
8.1 กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา
5.00 14.00
8.2. กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล
4.00 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกาอบการตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
  เงินกู้ กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
เงินกู้ระยะยาว MLR 14.00
เงินกู้ระยะสั้น
MOR 14.00
 

หมายเหตุ

• ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 มกราคม  2557 เป็นต้นไป