• หน้าแรก
  • รายชื่อผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)

วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบภัย (น้ำท่วม)

การตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การให้บริการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดส่งให้ธนาคารออมสินเท่านั้น ผู้ประสบภัยฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือฯ สามารถติดต่อธนาคารฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินได้ ดังนี้

  • ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30 น. - 16:30 น.) สอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2299-8000 ต่อ 100503 และ 0-2299-9063 หรือ สอบถามธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • ในเวลาทำการหรือนอกเวลาทำการ สอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Email Address : unit.bspb@gsb.or.th

วิธีการขอรับเงินช่วยเหลือ

ติดต่อขอรับเงิน ณ ที่ทำการของธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

  • ขอรับเงินด้วยตนเอง
  • มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้ ที่นี่)
หมายเหตุ : การมอบอำนาจทำได้เพียงบุคคลเดียวและครั้งเดียว คือ 1 คน : 1 สิทธิ์ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น

ช่องทางและวันเวลาการับเงินช่วยเหลือ

  • วันและเวลาเปิดทำการของธนาคาร
  • ณ ที่ทำการของธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารแสดงตนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ

  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : กรณีมอบอำนาจรับเงินแทน ผู้รับมอบอำนาจต้องเตรียมเอกสารเช่นเดียวกับผู้มอบอำนาจและต้องใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มของธนาคารเท่านั้น