• หน้าแรก
  • รายชื่อผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)

การให้บริการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งให้ ธนาคารออมสินเท่านั้น หากผู้ประสบภัยท่านใดยังไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิฯ โปรดติดต่อ สำนักงานเขต (กรณีเป็นผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือ ราชการ ส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การปกครองส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น (กรณีเป็นผู้ประสบภัยในปริมณฑลและส่วนภูมิภาค) ที่ท่านมีบ้านพักอาศัย ตั้งอยู่ แนวทางในการขอรับเงินช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน มี 2 แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ 1 ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ สถานที่ที่สำนักงานเขต

(กรณีเป็นผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การปกครองส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
(กรณีเป็นผู้ประสบภัยในปริมณฑลและส่วนภูมิภาค) กำหนดให้ธนาคารออมสินออกไปให้บริการนอกสถานที่ โดยมีการกำหนดวันเวลาและสถานที่จ่ายเงิน ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถมารับเงินนอกสถานที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มีการนัดหมาย สามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือฯ ได้ที่ทำการธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
ในวันทำการถัดจากวันที่นัดหมาย

แนวทางที่ 2 ติดต่อขอรับเงิน ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ไปแสดงตนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท

หมายเหตุ :มอบอำนาจได้เพียงรายเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น 1 คน : 1 สิทธิ์ และควรเป็นบุคคลในครอบครัว

ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย