โครงการธนาคารโรงเรียน

 

 

เป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน และพัฒนาต่อยอดให้เด็กมีนิสัยรักการออม

 

ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน(ปี 2555) มีธนาคารโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 733 แห่ง จำนวนบัญชีกว่า 1.4 ล้านบัญชี และเงินออมสะสมทั้งหมดกว่า 459 ล้านบาท