โครงการธนาคารออมสินกับโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม-จริยธรรม

 

 

โครงการดีๆ ที่เรากำลังพูดถึงนี้คือ “โครงการประกวด โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม” จากความร่วมมือของ “ธนาคารออมสิน” และ “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550 อันเป็น ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยมุ่งหวังที่จะจุดประกาย สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในหมู่เยาวชนที่ เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ นอกจากจะมุ่งไปที่ตัว เยาวชนแล้ว ธนาคารออมสิน ยังยกย่องส่งเสริมสถาบัน การศึกษาทั่วประเทศที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีคุณสมบัติในด้านประหยัดอดออม ซึ่งถือเป็น คุณธรรมประการสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำไป ปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน...

 

โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมฯ นับเป็นโครงการระยะยาวที่ธนาคารออมสินได้ให้ การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณจำนวน 80 ล้านบาท (ปีละ 8 ล้านบาท) เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา และ ดำเนินการจัดประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจคนไทยตั้งแต่วัยเยาว์ ให้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า