คณะผู้บริหารธนาคาร

ผู้อำนวยการ

 
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

รองผู้อำนวยการ

นายธัชพล กาญจนกูล
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน
 • นายบุญสน เจนชัยมหกุล
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายนเรนทร์ ปัญญาปฎิภาณ
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มสินเชื่อรายย่อย
 • นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มการตลาด
 •  
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ
 • นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มปฎิบัติการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 • นายศิริชัย วงศาโรจน์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 1
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายปรีมล วงษ์ม่วง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 2
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 •  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 3
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 4
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายเจนจัด พลไพรินทร์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 5
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นางรสริน โศจิพันธุ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 6
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 •  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานการตลาดสินเชื่อ
  กลุ่มการตลาด
 •  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
  สินเชื่อ และบริการ กลุ่มการตลาด
 • นางอารยา ยมนา
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานการลงทุน
  กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
 • นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารเงินและต่างประเทศ
  กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
 • นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานการเงิน
  กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
 • นายประกิจ ชีพภักดี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs
  กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ
 • นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าขนาดใหญ่
  และภาครัฐ กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ
 • นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล
  กลุ่มสินเชื่อรายย่อย
 • นายสุพจน์ อาวาส
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานสินเชื่อชุมชน
  กลุ่มสินเชื่อรายย่อย
 • ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานปฎิบัติการสินเชื่อและบริหารเงิน
  กลุ่มปฎิบัติการ
 • นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
  กลุ่มปฎิบัติการ
 • นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารทรัพย์สิน
  กลุ่มปฎิบัติการ
 •  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานนโยบายและกลยุทธ์
  กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 • นายนำพร ยมนา
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานทรัพยากรบุคคล
  กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวเรณู กิจเกษม
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานวางแผนและพัฒนา
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางสาวประดา เสมรบุญย์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยี
  สารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานตรวจสอบภายใน
  ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ
 • นายสัณฐาน อยู่ศิริ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารความเสี่ยง
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายชุมพล พิมเสน
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  กลุ่มสินเชื่อรายย่อย
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 1
 • นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 2
 • นายมนัส พิรณฤทธิ์
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 3
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 4
 • นายมงคล เปียเมือง
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 5
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 6
 • นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  กลุ่มยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงานนโยบายและกลยุทธ์
 • นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  กลุ่มการตลาด
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก
  สินเชื่อ และบริการ
 • นายโชคชัย คุณาวัฒน์
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  กลุ่มการตลาด
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงานการตลาด
 • นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  กลุ่มลงทุนและบริหารเงิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงานการลงทุน