คณะผู้บริหารธนาคาร

ผู้อำนวยการ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

รองผู้อำนวยการอาวุโส

 • นายธัชพล กาญจนกูล
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
  กลุ่มยุทธศาสตร์
 • นายบุญสน เจนชัยมหกุล
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
  กลุ่มลูกค้าฐานราก
  และสนับสนุนนโยบายรัฐ
 • นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
  กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

รองผู้อำนวยการ

 • นายนเรนทร์ ปัญญาปฎิภาณ
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
 • นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มปฏิบัติการ
 • นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มบริหารความเสี่ยง
 • นายนำพร ยมนา
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มทรัพยากรบุคคล
 • นายอิสระ วงศ์รุ่ง
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มลูกค้าบุคคล
 • นายวิทัย รัตนากร
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 • นายมนัส พิรณฤทธิ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 1
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายพินิจ ผิวผ่อง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 2
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 3
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 4
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 5
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นางรสริน โศจิพันธุ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกิจการสาขา 6
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล
  กลุ่มลูกค้าบุคคล
 • นางรจเรข สีมาปิวะพันธ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารการขาย
  กลุ่มลูกค้าบุคคล
 • นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานปฏิบัติการลูกค้าบุคคล
  กลุ่มลูกค้าบุคคล
 • นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานลูกค้าฐานราก
  กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
 • นายระวี อุ่นภัทร
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
  กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
  กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • นายประกิจ ชีพภักดี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานปฏิบัติการลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
  กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
 • นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารการเงิน
  กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • นางอารยา ยมนา
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานการลงทุน
  กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานการเงิน
  กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • นายโชคชัย คุณาวัฒน์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย
  กลุ่มปฎิบัติการ
 • นายไกวัล วรเทพนิตินันท์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารงานกลาง
  กลุ่มปฎิบัติการ
 • นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารความเสี่ยง
  กลุ่มบริหารความเสี่ยง
 • นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ
  กลุ่มบริหารความเสี่ยง
 • นางจีรนันท์ เขตสกุล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  กลุ่มทรัพยากรบุคคล
 • นายสัณฐาน อยู่ศิริ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  กลุ่มทรัพยากรบุคคล
 • นางสาวเรณู กิจเกษม
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานวางแผนและพัฒนา
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางสาวประดา เสมรบุญย์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยี
  สารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานนโยบายและกลยุทธ์
  กลุ่มยุทธศาสตร์
 • นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานตรวจสอบภายใน
  ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ
 • นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานกำกับและควบคุม
  กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล
 • นางพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  สายงานเลขาธิการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • นายมงคล เปียเมือง
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 1
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 2
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 3
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 4
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 5
 •  
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ช่วยปฎิบัติงาน
  ณ สายงาน กิจการสาขา 6
 • นายชุมพล พิมเสน
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
 • นายเจนจัด พลไพรินทร์
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า
  ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
  กลุ่มลูกค้าบุคคล