ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

กรรมการและเลขานุการ

 • ประวัติการศึกษา

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรม

  หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
 •  
  หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •  
  หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา
 •  
  หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมพ.) รุ่นที่ 1 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
 •  
  หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สนพ.) รุ่นที่ 2 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
 • ประวัติการทำงาน

   
 • พ.ศ. 2526 – 2557
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)